Hjem Rapporter Rapporter 2010 Konsekvensutredning, økonomistyring og rapportering

Konsekvensutredning, økonomistyring og rapportering

Kontrollutvalget i Skien ønsket å se på følgende problemstillinger:

  • Blir budsjettet utarbeidet og fulgt opp i tråd med krav i lov og forskrift, kommunens egne rutiner og behovet for styring av økonomien?
  • Har Skien kommune en økonomirapportering som er i samsvar med krav i forskrift for årsbudsjett, kommunens egne rutiner og som gir kommunen et godt grunnlag for økonomistyring?
  • Har kommunen rutiner/instrukser knyttet til saksforberedelser som kan bidra til at saker som skal behandles politisk er godt forbedt mht økonomiske konsekvenser?

Rapporten er datert 14. september 2010