Hjem Rapporter Rapporter 2010 Ressursbruk og kvalitet i grunnskolen i Hjartdal kommune

Ressursbruk og kvalitet i grunnskolen i Hjartdal kommune

Vi har følgjande problemstillingar i rapporten:

  • Korleis praktiserar skulane tilpassa opplæring og korleis stimulerar skuleeigar til pedagogisk utviklingsarbeid som fremmar den tilpassa opplæringa?
  • Sørgjer skuleigar for systematisk oppfylging av skulens vurderings- og utviklingsarbeid med konkrete tilbakemeldingar og lokale prioriteringar?
  • Driv skulen med systematisk arbeid for eit godt psykososialt læringsmiljø?
  • Sørgjer skuleeigar for kontinuerleg kompetanseutvikling som bidreg til at skulen vert ein lærande organisasjon?
  • Kor mykje ressursar brukar Hjartdal kommune på skule, og kor mykje brukar kommunen i forhold til relevante samanlikningskommunar?

Rapporten er datert 7. oktober 2010