Hjem Rapporter Rapporter 2010 Ressursbruk og kvalitet i grunnskolen i Nissedal

Ressursbruk og kvalitet i grunnskolen i Nissedal

Rapporten har følgjande problemstillingar:

  • I kva grad stimulerar skuleeigar og skuleleiing til kvalitetsarbeid i skulen som fremmar opplæringa?
  • I kva grad praktiserar skulane tilpassa opplæring, og kva plass har utvikling av sosial kompetanse i det arbeidet?
  • I kva grad praktiserar skulane undervegsvurdering, og sørgjer skuleigar og skuleleiing for systematisk oppfylging av skulens arbeid på området?
  • I kva grad driv skuleeigar og skulane med systematisk arbeid for eit godt psykososialt læringsmiljø?
  • Føregår skule-heim-samarbeidet i Nissedal kommune etter gjeldande retningsliner?
  • Kor mykje ressursar brukar Nissedal kommune på skule, og kor mykje brukar kommunen i forhold til relevante samanlikningskommunar?

Rapporten er datert 24.11.2010