Lifjellsaka

Rapporten handsamar følgjande problemstillingar:

  • Er planvedtak og utbyggingsavtaler i Lifjellsaka i samsvar med reglane i plan- og bygningslova?
  • Har administrasjonen forvalta mynda i Lifjellsaka i samsvar med plan- og bygningslova og kommunestyret sine vedtak?
  • I kva grad følgjer kommunen opp at vilkåra for dispensasjonar frå reguleringsplanen vert oppfylt?
  • I kva grad følgjer kommunen opp den økonomiske tryggleiken for anleggsbidraga til VA-anlegget?
  • Har kommunen handsama vegbom på Lifjell i samsvar med veglova?

Rapporten er datert 15. september 2011.