Hjem Rapporter Rapporter 2012 Ressursbruk i helse- og omsorgstjenestene – Vinje kommune

Ressursbruk i helse- og omsorgstjenestene – Vinje kommune

Rapporten ser på desse spørsmåla:

  • Kva er omfanget av personellbehov i helse- og omosrgstenesta
  • I kva grad følgjer kommunen hovudtariffavtala sine føresgner om å redusere uønskt deltid?
  • I kva grad har kommunen fullgod kontroll med økonomistyringa i helse- og omsorgstenesta?

Rapporten er datert 8. oktober 2012.