Hjem Rapporter Rapporter 2013 Vest-Telemark PPT – ei forundersøking

Vest-Telemark PPT – ei forundersøking

Forunderøkinga er gjennomført på oppdrag frå dei seks kommunane i Vest-Telemark. Vi har undersøkt om kommunane opplever at dei får den hjelpa dei treng frå PPT. Vi har sett nærare på korleis leiarar og fagansvarlege vurderer tilsette sin kompetanse om born med særskilte vanskar, korleis dei vurderer PPT sin kompetanse, korleis dei vurderer forholdet mellom individretta og systemretta arbeid, og korleis dei vurderer samarbeidet mellom skole/barnehage og PPT.

Rapporten er lagt fram for kontrollutvala 22. oktober 2013.