Hjem Selskapskontroll 2015 Hjartdal Elverk AS

Hjartdal Elverk AS

Eigarskapkontrollen er bestilt av kontrollutvalet i Hjartdal kommune. Kontrollutvalet har bedt om svar på følgjande problemstillingar:

  • Har Hjartdal Elverk AS følgt opp tilrådingane frå 2007 om styreinstruks, generalforsamling og utgreiingar?
  • Har kommunen etablert retningsliner og rutinar for oppfølging og evaluering av eigarinteressene sine?
  • Blir eigarinteressene i Hjartdal Elverk AS utøvd i samsvar med kommunestyret sine vedtak og føresetnader, aktuelle lovreglar og etablerte normer for god eigarstyring?
  • Har kommunen gitt føringar for eigarskapsstyringa av Russmarken VA AS, og blir desse følgde?

Du kan lese rapporten her:

427 003 Hjartdal Elverk AS – eigarskapskontroll