Hjem Rapporter 2016 Sosiale tenester – Nissedal kommune

Sosiale tenester – Nissedal kommune

Forvaltningsrevisjonen er bestilt av kontrollutvalet i Nissedal i sak 5/16. Vi har undersøkt følgjande problemstillingar:

  • I kva grad har kommunen kontroll med dei sosiale tenestene?
  • Er sakshandsaming av søknader om økonomisk stønad i samsvar med gjeldande regelverk og retningsliner?
  • Ein gjennomgang av stønadsnivå og stønadsføremål – kva skuldast den store auken i utbetalt sosialhjelp?

Rapporten er handsama av kontrollutvalet 15. november 2016.

Du kan lese rapporten her: 730009-sosiale-tenester-nissedal-kommune