Hjem Selskapskontroll 2017 Eierskapskontroll – Sauherad kommune – Styre – valg, evaluering og sammensetning

Eierskapskontroll – Sauherad kommune – Styre – valg, evaluering og sammensetning

Eierskapskontrollen er bestilt av kontrollutvalget i Sauherad kommune i sak 28/16. Bakgrunn for bestillingen er plan for selskapskontroll 2016-2019, vedtatt av kommunestyret i sak 56/16. Kontrollutvalget har bedt om svar på følgende problemstilling:

I hvilken grad er kommunens eierstyring i samsvar med gjeldende anbefalinger for god eierstyring når det gjelder valg av styremedlemmer, styreevaluering, styresammensetning og kompetanse?

Konklusjon

Kommunens eierstyring er i liten grad i samsvar med anbefalinger for god eierstyring. Bare to av selskapene har valgkomiteer og valgkomiteene i disse selskapene brukes bare til å fremme forslag på valg av styreleder. Valgkomiteen er således et virkemiddel for å sikre god og kompetent styreleder, men ikke et virkemiddel for å sikre et styre med riktig og komplementær kompetanse.

Kommunen har ikke gjort noen tiltak for å sikre numerisk vara i selskapene, og bare et fåtall av selskapene gjennomfører styreevaluering og har utarbeidet styreinstruks.

Selskapene har lovlig kjønnsrepresentasjon, men vi mener likevel at kommunen bør vurdere om målet om balansert kjønnsrepresentasjon er oppnådd når styrelederne i alle selskapene er menn.

Kommunen følger anbefalingen om å ikke velge ordfører eller rådmann som styremedlemmer i selskaper som kommunen eier.

Det ser ut til at styrene i stor grad har slik kompetanse som generelt er vurdert som sentral og relevant for styrearbeid, men det er lite dokumentasjon av at kommunen som eier får vurdert kompetansen og om styrene fungerer i samsvar med det formålet eier har med selskapene.

I noen selskap er styret ikke i samsvar med lov/vedtekter, og enkelte av selskapene har ikke oppdatert informasjon om styresammensetningen i offentlige register.

Anbefalinger

Med utgangspunkt i det vi har sett i eierkontrollen, har vi gitt anbefalinger, blant annet at:

Sauherad kommune bør vurdere

  • å ta initiativ til å vedtektsfeste valgkomite og numerisk vara i flere selskap,
  • å treffe tiltak for å sikre at valgkomiteene begrunner innstillingene sine,
  • å treffe tiltak for å bedre kjønnsrepresentasjonen i styrene, og
  • å treffe tiltak for å sikre at selskapene fastsetter styreinstruks og gjennomfører styreevaluering.

Du kan lese rapporten her: Rapport 422003 Eierskapskontroll Sauherad – Styre – val – evaluering – samansetjing