Hjem Rapporter Rapporter 2017 Pleie og omsorg – Drangedal kommune

Pleie og omsorg – Drangedal kommune

Bestilling og bakgrunn

Forvaltningsrevisjonen er bestilt av kontrollutvalget i sak 7/17 og prosjektplanen ble godkjent i sak 10/17.

Vi undersøker følgende problemstillinger:

  • I hvilken grad er det samsvar mellom ressurser og behov i pleie- og omsorgstjenestene i Drangedal kommune?

Herunder vurdering av

– økonomi (sammenligne med andre kommuner- sammenligning basert på KOSTRA-tall)

– organisering (institusjonsplasser/hjemmetjeneste)

– kompetanse og antall årsverk

 

  • I hvilken grad har kommunen tiltak for å sikre god kvalitet i tjenestene?

Forvaltningsrevisjonen omfattet primært institusjons- og hjemmetjenester til innbyggere som er 67 år og eldre.

Om det er samsvar mellom ressurser til og behov for pleie- og omsorgstjenester?

Kommunen oppfyller ikke kravet om å planlegge tjenestene. Vi mener at kommunen bør ha et helhetlige og oppdatert plandokument om innbyggernes behov for pleie- og omsorgstjenester og om hva kommunen vil gjøre for å dekke behovene.

Kommunen har en tjenesteprofil med satsning på hjemmetjenester framfor institusjonsplasser, og kommunen har god kapasitet på sykehjemsplasser og omsorgsplasser. Det synes som det er samsvar mellom behovet for og tilbudet av sykehjemsplasser/omsorgsboliger.

Pleie- og omsorgstjenestene fremstår generelt som sårbare både når det gjelder bemanning og kompetanse. Hjemmetjenestene fremstår som mest presset når det gjelder ressurser. Vi stiller spørsmål ved om kommunen har styrket disse tjenestene i tilstrekkelig grad, og om kommunen er rustet til å møte et forventet økt behov for slike tjenester etter hvert som andelen eldre øker.

Om kommunen har tiltak for å sikre god kvalitet i tjenestene?

Vi har under denne problemstillingen vurdert kommunens tiltak for sikre medarbeidernes kompetanse, registrering og håndtering av avvik og tiltak for å innhente og bruke erfaringer fra brukere og pårørende.

Kommunen har etter vårt syn tiltak for å sikre god kvalitet i tjenestene, men ikke alle tiltak er like virksomme.

Kommunens tiltak for å øke andelen ansatte med høgskole/sykepleierkompetanse har ikke ført fram i alle enheter, og kommunen har ikke satt inn alternative tiltak. Konsekvensen av dette er at kompetansen er lavere enn ønskelig.

Kommunen har rutiner for å registrere avvik. Det er ulik kultur for å skrive avvik på enhetene. Vi mener at kommunen bør vurdere om avvik i stor nok grad brukes til å planlegge og forbedre tjenestene.

Kommunen har gode rutiner for å innhente erfaringer fra brukere/pårørende, samt for å bruke erfaringene til å forbedre tjenestene.

 

Anbefalinger

Vi mener at kommunen bør:

  • Utarbeide plan for pleie- og omsorgstjenestene
  • Vurdere om pleie- og omsorgstjenestene er riktig dimensjonert
  • Iverksette virksomme tiltak for å øke sykepleierandelen
  • Vurderte mer systematisk arbeid med avvik
  • Vurdere mer systematisk arbeid med etisk refleksjon i alle enheter

 

Rapporten er datert 11. august 2017,. og behandles av kontrollutvalget i Drangedal 4. september 2017.

 

Du kan lese rapporten her: 717017 Pleie og omsorg – Drangedal kommune