Hjem Rapporter Rapporter 2017 Sjølvkost vatn og avløp – Vinje kommune

Sjølvkost vatn og avløp – Vinje kommune

Forvaltningsrevisjonen er bestilt av kontrollutvalet i Vinje kommune i møte 1. mars 2017 (sak 3/17).

Vi har undersøkt følgjande:

Er berekninga av sjølvkost for vatn og avløp i 2016 i samsvar med reglar og retningsliner?

Vi har funne at berekning av sjølvkost for vatn og avløp i hovudsak er i samsvar med reglar og retningsliner.

Etter vår vurdering bør kommunen med jamne mellomrom vurdere og dokumentert kva som ligg til grunn for fordelinga av dei direkte kostnadene i sjølvkostkalkylane. Kommunen si berekning av dei indirekte kostnadene er ikkje i tråd med retningslinene.

Er avsetningar til og bruk av vass- og avløpsfond i samsvar med regelverket?

Kommunen sett av overskott på sjølvkostrekneskapen i samsvar med regelverket.

Framstillinga av framtidig bruk av fond, som ligg ved Vinje kommune sin årsrekneskap for 2016, gir etter vår vurdering ikkje eit klårt bilete av korleis kommunen planlegg å avvikle fonda innan fem år etter at dei er oppstått.

Er kommunens si gjeldande forskrift om vass- og avløpsgebyr og gebyrsatsane i samsvar med regelverket?

Etter vår vurdering er kommunen si forskrift om vass- og avløpsgebyr og gebyrsatsane i samsvar med regelverket.

Tilrådingar

Vi tilrår at kommunen:

  • jamleg dokumenterer fordelinga av direkte kostnader i sjølvkostkalkylane på høvesvis vatn og avløp,
  • bereknar dei indirekte kostnadene i sjølvkostkalkyla i tråd med det rettleiaren primært rår til,
  • framstiller framtidig bruk av fondsavsetningar på ein klårare måte i årsrekneskapen.

Rapporten blir handsama av kontrollutvalet i Vije 13. september 2017. Du kan lese rapporten her:

TKR-rapport 734 018 – Sjølvkost vatn og avløp – Vinje kommune