Hjem Rapporter Rapporter 2017 Oppfølging av vedtak – Telemark fylkeskommune

Oppfølging av vedtak – Telemark fylkeskommune

 

Forvaltningsrevisjonen er bestilt av kontrollutvalget i Telemark fylkeskommune . Rapporten handler om følgende problemstillinger:

  • Har administrasjonen tiltak som sikrer oppfølging av politisk fattede vedtak?
  • I hvilken grad gjennomfører administrasjonen utvalgte politiske vedtak?

 

Tiltak som sikrer oppfølging av politisk fattede vedtak

Telemark fylkeskommune har tiltak som er med på å sikre at politiske vedtak blir fulgt opp. Vi har funnet at administrasjonen har rutiner som sikrer at vedtak blir fanget opp og forstått, og at administrasjonens ansvar for gjennomføring blir plassert og at det rapporteres på vedtak i faste rapporteringer.

Følgende svakheter gjør at vi mener fylkeskommunen bør gjøre ytterligere tiltak for å sikre at politiske vedtak blir fulgt opp:

  • Det er en utstrakt praksis for å avklare uklarheter med utvalgsleder/fylkesordfører, og dermed kan terskelen for avklaringer med det politiske organet være for høy.
  • Rapporteringssystemet dekker ikke vedtak som ikke er gjennomført til det påfølgende møtet.
  • Omfattende og sammensatte vedtak i kombinasjon med kort rapporteringsform øker risikoen for at delvis manglende gjennomføring ikke blir rapportert.

 

Iverksetting og rapportering om gjennomføringen av utvalgte politiske vedtak

Vi har undersøkt 18 fylkesting- og fylkesutvalgsvedtak fra 2015 og 2016. Ikke alle vedtakene er fullt ut gjennomført. I noen tilfeller har administrasjonen avklart manglende gjennomføring med utvalgsleder/ordfører, uten at politisk utvalg er informert. Administrasjonen har rapportert på alle de vedtakene vi har undersøkt, men nær halvparten av rapporteringene har svakheter i seg. Administrasjonen har ikke rapportert på verbaldelen av budsjettvedtakene for 2016 og 2017. Rapporteringsteksten ellers er ordknapp og i flere tilfeller for snever eller upresis til å fange hele vedtaket.

Det vi har sett av manglende gjennomføring er ikke synlig i rapporteringene.

Anbefalinger

Vi mener at fylkeskommunen bør:

  • sikre at manglende gjennomføring av vedtak blir synlig i rapporteringssystemet
  • sikre at administrasjonens praksis for tolkning av og avklaringer om vedtak er omforent med politisk nivå

Rapporten behandles av kontrollutvalget i fylkeskommunen 28. september 2017.

 

Du kan lese rapporten her: 700038 – Oppfolging av politiske vedtak – Telemark fylkeskommune