Hjem Nyheter fra TKR Plan- og byggesaksbehandling i Siljan kommune

Plan- og byggesaksbehandling i Siljan kommune

Forvaltningsrevisjonen er bestilt av kontrollutvalget i Siljan i sak 11/16.

Vi har undersøkt følgende problemstillinger:

 • I hvilken grad sikrer Siljan kommune forsvarlig saksbehandling av reguleringsplaner og byggesaker? 

 

 • I hvilken grad bidrar Siljan kommunes internkontrollsystemer til å redusere risikoen for korrupsjon i behandlingen av plan- og byggesaker?

 

 

På bakgrunn av det vi har funnet, mener vi at kommunen bør:

 • iverksette ytterligere tiltak som sikrer forsvarlig saksbehandling av plansaker, for eksempel:
  • sørge for å dokumentere bruken av rutiner, og
  • sørge for å dokumentere lovpålagte oppgaver,
 • iverksette ytterligere tiltak som sikrer forsvarlig saksbehandling i byggesaker, for eksempel:
  • dokumentere bruk av sjekklister som er egnet til å sikre at byggesøknader er fullstendige og at sakene blir tilstrekkelig utredet, og
  • bruke maler som er egnet til å sikre at vedtak inneholder lovpålagte opplysninger,
 • vurdere risiko og eventuelt iverksette ytterligere tiltak som reduserer risikoen for korrupsjon i behandling av plan- og byggesaker, for eksempel
  • gjennomføre risikoanalyser av saksbehandlingen i plan- og byggesaker,
  • dokumentere anskaffelser i tråd med lovverket, og
  • dokumentere habilitetsvurderinger.

Rapporten er datert 24. januar 2018, og behandles av kontrollutvalget 6. februar 2018.

Du kan lese hele rapporten her: TKR-rapport – Plan- og byggesaksbehandling – Siljan kommune