Hjem Nyheter fra TKR Boplikt – Kragerø

Boplikt – Kragerø

  • Forvaltningsrevisjonen er bestilt av kontrollutvalget i Kragerø.

Vi har kartlagt innbyggernes erfaringer med boplikten, og spurt de fleste velforeninger, borettslag og boligbyggelag, samt til et visst antall sameier. De som svarte representerer om lag 5400 helårsboliger og fritidsboliger. Vi fant blant annet:

  • Det store flertallet mener at boplikten blir overholdt i deres område.
  • Boplikten overholdes bedre i områder kun med helårsboliger enn i områder med både helårs- og fritidsboliger.
  • Overholdelse av boplikt kan være en utfordring i boretts- og boligbyggerlag.

 

Vi har undersøkt følgende problemstillinger:

  • I hvilken grad sikrer Kragerø kommune forsvarlig saksbehandling i konsesjonssaker?
  • I hvilken grad sikrer Kragerø kommune en forsvarlig kontroll med at konsesjonsvilkårene for eiendommer som er regulert til boligformål blir overholdt?

Forsvarlig saksbehandling

Vi har undersøkt om sentrale bestemmelser om saksbehandling i forvaltningsloven og konsesjonsloven er ivaretatt i reglementer, rutiner og i konkrete konsesjonssaker.

Vi mener kommunen med fordel kan skrive mer utførlige vurderinger i sine vedtak i konsesjonssaker. De bør inneholde konkrete henvisninger til lovgrunnlag eller annet formelt grunnlag, og vise tydelig hvilke vurderinger som er gjort sett opp mot fakta i saken. Det vil kunne synliggjøre at kravene til rettsikkerhet, likebehandling og etterprøvbarhet blir ivaretatt. Det vil i neste omgang styrke innbyggernes tillit til kommunes saksbehandling av slike saker.

Samlet sett mener vi at Kragerø kommune delvis har en forsvarlig saksbehandling av konsesjonssaker. Ivaretakelse av habilitet, veiledningsplikt og saksutredning synes bedre ivaretatt enn vedtaksutforming.

Kontroll og oppfølging

Vi har undersøkt om sentrale bestemmelser om oppfølging og kontroll i konsesjonsloven er ivaretatt i reglementer, rutiner og i konkrete konsesjonssaker. Vi fant:

Kragerø kommune har hovedsakelig forsvarlig kontroll med at konsesjonsvilkårene blir overholdt.

Anbefalinger

Vi mener at Kragerø kommune bør:

  • oppdatere delegasjonsreglementet,
  • vurdere å dokumentere flere ledd i saksbehandlingen i konsesjonssaker,
  • sikre at vedtak i konsesjonssaker er enkle å etterprøve, og
  • sikre at konsesjonsvilkår for alle eiendommer regulert til boligformål blir overholdt.

Rapporten blir behandlet av kontrollutvalget i Kragerø 7. mai 2018.

 

Du kan lese rapporten her: TKR-rapport – Boplikt – Kragerø kommune