Hjem Rapporter 2018 Kvalitetssystem – mobbing og varsling – Bamble kommune

Kvalitetssystem – mobbing og varsling – Bamble kommune

Bestilling og bakgrunn

Forvaltningsrevisjonen er bestilt av kontrollutvalget i Bamble kommune i KU-sak 17/17. VI har undersøkt om kommunen har tiltak for å følge opp såkalte mobbesaker, og vi har undersøkt kommunens rutiner og tiltak for ansattes varsling av kritikkverdige forhold.

Skolemiljø – mobbing

Har Bamble kommune tiltak for å fange opp og følge opp saker som gjelder elevenes skolemiljø?

Kommunen har tiltak og rutiner som er med på å sikre at krav som er stilt i opplæringslovens kapitel 9a er ivaretatt. Det er bl.a. utarbeidet felles skjema for varsler der en har mistanke om at elever ikke har et trygt og godt skolemiljø. Felles mal for aktivitetsplan foreligger.

Kommunen har sørget for at skoleledere, pedagogisk personale og andre tilsatte på skolene har fått nødvending informasjon om de plikter som følger av endringene i opplæringsloven. Det kan være en utfordring å fange opp alt personell som er innom skolen og sørge for at nye personer som kommer til får den nødvendige informasjonen.

Etter vår vurdering har kommunen oppfylt kravet i opplæringsloven § 9A-9 om informasjonsplikt til elever og foresatte. Vi mener informasjonen på kommunens nettsider om arbeid med elevenes skolemiljø, særlig den som ligger på den enkelte skole, kunne vært mer tydelig og likeartet. Vi har sett at det ligger informasjon på kommunens hjemmeside som ikke er oppdatert. Denne informasjonen bør oppdateres slik at det er i tråd med nytt regelverk.

Varsel som blir meldt inn og aktivitetsplaner som blir laget blir i stor grad arkivert i kommunens sak/arkivsystem, slik kommunes egne rutiner og lovverket krever.

Det er imidlertid ikke alle skoler som følger opp dette.

Anbefalinger – skolemiljø

Vi anbefaler kommunen å

  • sørge for likeartet og oppdatert informasjon om skolenes arbeid med elevens skolemiljø på kommunens nettsider
  • sørge for at skolenes aktivitetsplikt blir dokumentert gjennom arkivering av varsler og aktivitetsplaner.

Varsling – arbeidsmiljøloven

Har Bamble kommune lagt til rette for at ansatte kan varsle om kritikkverdige forhold i samsvar med reglene i arbeidsmiljøloven? 

Kommunen har retningslinjer som legger til rette for at ansatte kan varsle i samsvar med kravene i arbeidsmiljøloven. Kommunen har nylig laget en varslingsplakat til oppslag på arbeidssteder. Håndteringen av varsler blir dokumentert i kommunens sak/arkivsystem i tråd med lovverket og kommunens egne retningslinjer.

Blant de ansatte er det en liten andel som ikke kjenner til retningslinjene for varsling. Det samme gjelder for en liten andel av de som ifølge retningslinjen skal kunne motta varsel.

Våre undersøkelser indikerer at hovedtyngden av ansatte opplever at det er greit å si fra om kritikkverdige forhold. Det er imidlertid noen få ansatte som sier at dette av ulike grunner kan være problematisk.

Anbefalinger

Vi anbefaler kommunen å

  • sørge for at alle ansatte i organisasjonen er orientert om kommunens arbeid med varsling, og
  • fortsatt arbeide for at medarbeidere skal oppleve at det er greit å komme med kritiske ytringer og varsler der det er nødvendig.

Politisk behandling

Kontrollutvalget skal behandle rapporten 4. juni 2018.

Du kan lese rapporten her: TKR-rapport Kvalitetssystem – mobbing og varsling