Hjem Rapporter 2018 Forebyggende arbeid for barn og unge – Bø, Nome og Sauherad

Forebyggende arbeid for barn og unge – Bø, Nome og Sauherad

Kontrollutvalgene i Bø, Sauherad og Nome har sammen vedtatt en forvaltningsrevisjon om barnevern og forebyggende arbeid for barn og unge. Forvaltnings-revisjonen er gjennomført som to delprosjekter. Det første delprosjektet handlet om økonomistyring og saksbehandling i Midt Telemark Barnevernstjeneste. Denne rapporten handler om kommunenes forebyggende arbeid for barn og unge.

Vi har undersøkt følgende problemstillinger:

  • I hvilken grad arbeider kommunene systematisk med forebyggende innsats rettet mot barn og unge?
  • I hvilken grad har kommunene tiltak som sikrer at mistanker om omsorgssvikt blir meldt til barnevernstjenesten?

 

Våre undersøkelser viser at kommunene arbeider forebyggende rettet mot barn og unge, men vi mener at det forebyggende arbeidet i kommunene har mangler når det gjelder planlegging, styring og samordning.

Kommunene har ikke helhetlige planer for sitt forebyggende arbeid for barn og unge, og arbeidet med forebygging har ikke en tydelig ledelse i kommunene. Det kan føre til at det forbyggende arbeidet ikke er tilstrekkelig målrettet og samordnet.

Alle tre kommunene har ulike forebyggende tiltak for barn og unge. Dette er tiltak i regi av helsestasjonen, PPT, skoler og barnehager og kultur. Det er ikke avklart og til dels ikke enighet om hva som er barnevernstjenestens rolle i det forebyggende arbeidet.

 

Alle kommunene har rutiner som skal sikre samarbeid mellom tjenester og koordinering av tiltak, men rutinene fungerer ikke alltid som forutsatt. Det er ulik forståelse av hva taushetsplikt innebærer, og det gir grobunn for misforståelser i samarbeidet mellom tjenestene.

Alle kommunene har rutiner for de ansatte om plikten til å melde bekymringer til barnevernet, men rutinene er ikke alltid kjent eller brukt av de ansatte som jobber med barn og unge.

Plikten om å melde fra til barnevernet dersom man er bekymret for et barn, er i stor grad kjent av de som jobber med barn og kommunene, men mange gir uttrykk for at de ønsker/trenger mer informasjon om dette temaet.

Anbefalinger

Vi mener at kommunene bør

  • utarbeide planer for arbeidet med barn og unge som beskriver ansvar, organisering, ledelse og samarbeid mellom ulike etater
  • styrke tverrfaglig samarbeid om forebygging slik at barnefamilier får koordinerte tjenester
  • sørge for at ansatte har god forståelse av de muligheter og begrensninger som ligger i bestemmelsene om taushetsplikt
  • sørge for alle ansatte som jobber i tjenester for barn, har kunnskap om meldeplikten
  • vurdere å informere lag og organisasjoner om hva de bør gjøre dersom de er bekymret for et barn

Rapporten legges fram for kontrollutvalgene 12. juni 2018.

Du kan lese rapporten her: TKR-rapport-Forebyggende arbeid for barn og unge-Bø Sauharad Nome