Hjem Selskapskontroll 2018 Porsgrunn kommune – rammer for eierstyring

Porsgrunn kommune – rammer for eierstyring

Eierskapskontrollen er bestilt av kontrollutvalget i Porsgrunn kommune i sak 4/18.

Kontrollutvalget har bedt om svar på følgende:

I hvilken grad legger Porsgrunn kommune til rette for god eierstyring?

Sørger kommunen for

  • at folkevalgte får opplæring i eierstyring,
  • at eierrepresentantene har gyldig fullmakt, og
  • at selskapsspørsmål får nødvendig avklaring med og blir rapportert til bystyret/formannskapet?

Har kommunen tiltak som sikrer ønsket samordning med andre eiere?

Funn og konklusjoner

Samlet sett har kommunen flere tiltak som kan legge til rette for god eierstyring. Kommunen har utarbeidet en eiermelding som gir mye og nyttig informasjon, men det er informasjon om selskapene som ikke er oppdatert.

Kommunen har sørget for at folkevalgte får opplæring i eierstyring. Kommunen bør sikre at eiermeldingens del om politisk gjennomgang av eierstrategier blir fulgt opp og at en i hver valgperiode får en samlet gjennomgang av eierpolitikken.

Porsgrunn kommune sikrer til en viss grad at eierrepresentanter har gyldig fullmakt. Ordførers fullmakt til å møte i generalforsamlinger bør nedfelles i delegasjonsreglementet eventuelt i eierstyringsprinsippene. Kommunen ivaretar anbefalingen om å ha ledende folkevalgte i eierorganene, men har ikke sikret godt nok at representasjonen utøves i tråd med habilitetsreglene.

Det er etablert en fast ordning for at selskapsspørsmål kan bli avklart med og rapportert til formannskapet og bystyret, men ordningen er i liten grad fulgt opp. Vi har sett at bystyret har behandlet saker som krever bystyrevedtak etter loven. I henhold til eierstyringsprinsippene burde formannskapet fått seg forelagt også ordinære saker til representantskap/generalforsamling, som f.eks. valg av styret.

Kommunen har gjennomført eiermøter, som er et viktig tiltak for å sikre samordning med andre eiere, men har i liten grad felles eierstrategier for selskap de eier sammen med andre. Kommunen bør også sikre felles føringer for bl.a. innkallingsfrister til generalforsamling i selskap som eies sammen med andre og at kommunens føringer er kjent og blir fulgt opp av selskapene.

 

Anbefalinger

Vi anbefaler Porsgrunn kommune å:

  • gjennomgå og oppdatere kommunens eiermelding og sikre at eierstyringsprinsippene følges,
  • sikre at fullmakter til eierrepresentanter er forankret i vedtak i bystyret eller formannskapet,
  • treffe tiltak for å ivareta habilitetsreglene i eiersaker,
  • treffe tiltak for å sikre at innkallinger til representantskap/generalforsamling kan behandles av formannskapet,
  • vurdere flere tiltak for å sikre samordning av eierskap.

Rapporten legges fram for kontr0llutvalget 5. juni.

 

Du kan lese rapporten her: TKR-rapport 405006 Eierskapskontroll – Rammer for eierstyring