Hjem Selskapskontroll 2018 Tinn vann og avløp AS – fakturering

Tinn vann og avløp AS – fakturering

Forvaltningsrevisjonen er bestilt av kontrollutvalget i sak 36/17 og kommunestyret sak 149/17, og gjelder Tinn Vann og Avløp AS som er 100 % eid av Tinn kommune. Selskapets formål er å forestå utbygging og drift av vann- og avløpsanlegg i forbindelse med turistutbygginger i Tinn kommune.

Tinn kommune har vedtatt at selskapet skal innlemmes i kommunen, og avviklingsstyre ble valgt på generalforsamlingen i 2017. Avviklingsstyret oppdaget at andelsavgifter for ca. 10 mill. kroner ikke var utfakturert i perioden fra juni 2015 til juni 2017.

Vi har undersøkt følgende problemstillinger:

  • Hva er årsak til manglende fakturering av andelsavgifter og årsavgifter?
  • I hvilken grad har styret sikret at selskapets fakturering av andelsavgifter og årsavgifter er i gjenstand for betryggende kontroll?
  • I hvilken grad har daglig leder ivaretatt sin rolle når det gjelder fakturering av andelsavgifter og årsavgifter?

 

Om andelsavgifter og årsavgifter

TVA har ikke fakturert ut andelsavgifter for 10,1 mill. kr i perioden juli 2015 til juli 2017. Årsaken til dette er at ingen i tilstrekkelig grad har fulgt med på og sørget for at det ble utfakturert andelsavgift etter hvert som det ble innvilget byggetillatelser. Når andelsavgifter ikke har blitt fakturert, har det heller ikke blitt fakturert årsavgifter.

Styrets ansvar

TVA hadde avtale med en saksbehandler i kommunen om at hun skulle sørge for at andelsavgifter ble utfakturert etter hvert som det ble gitt byggetillatelser. Hun sa opp sin avtale med selskapet med virkning fra 1. august 2015. Samme år sank selskapets inntekter fra andelsavgiftene fra 3,9 mill. kroner i 2014 til 1,9 mill. kroner i 2015.

Styret har ansvaret for at selskapets drift er i samsvar med lov, selskapets formål og vedtekter. Drift av vann og avløpsanlegg er selskapets formål, og andelsavgifter og årsavgift er inntekter som driften av vann- og avløpsanlegg genererer, og styret har ansvaret for andelsavgifter og årsavgifter blir utfakturert. Dette ansvaret har styret uavhengig av om selskapet har avtale med en annen part om å utføre arbeidet med å følge opp anleggsavgiftene. Vi mener derfor at styret burde sørget for at oppgavene knyttet til utfakturering ble ivaretatt også etter at saksbehandleren sa opp avtalen med selskapet.

Styret gav i september 2016 daglig leder en skriftlig advarsel for å ikke ha sørget for at andelsavgifter ble fakturert. Oppsamlede andelsavgifter ble utfakturert etter styrets advarsel høsten 2016, men det ser ut at andelsavgifter ikke eller i liten grad ble utfakturert resten av 2016 og heller ikke i første halvår 2017. Vi mener derfor at styret ikke fulgte opp daglig leder i tilstrekkelige grad.

Vi mener at styret i TVA i perioden juni 2015 til juni 2017 ikke har sikret at selskapets fakturering av andelsavgifter og årsavgifter har vært gjenstand for betryggende kontroll. Styret har ikke ført godt nok tilsyn med daglig leder og har ikke holdt seg orientert som selskapets økonomiske stilling i tilstrekkelig grad.

 Daglig leders ansvar

Daglig leder har ansvaret for den daglige ledelsen av selskapet. Det ansvaret omfatter å sørge for at selskapet får de inntekter som selskapet har krav på. Det innebærer at daglig leder har ansvaret for å sørge for at andelsavgifter og årsavgifter blir fakturert. Dette ansvaret hadde daglig leder også da saksbehandleren utførte arbeidet med andelsavgifter.

Vi mener daglig leder ikke har ivaretatt sitt ansvar når det gjelder fakturering av andelsavgifter og årsavgifter. Daglig leder burde av eget tiltak ha informert styret om andelsavgifter ikke ble utfakturert.

Rapporten er datert 28. mai 2018, og behandles av kontrollutvalget 5. juni 2018.

Du kan lese rapporten her: TKR-rapport-Tinn Vann og Avløp-Tinn kommune