Hjem Rapporter 2018 Internkontroll og avvikshandtering – Kviteseid kommune

Internkontroll og avvikshandtering – Kviteseid kommune

I denne forvaltningsrevisjonen har vi undersøkt kommunens arbeid med internkontroll: risikovurderinger og rutiner, og rutiner og praksis på følgende tjenesteområder:

  • helse og omsorgssenteret,
  • legesenteret,
  • heimetenesta,
  • Kviteseid skule,
  • Brunkeberg oppvekstsenter og
  • barnevern.

Kviteseid kommune har rutiner og maler for å gjennomføre risikovurdering av HMS, men mangler et system for å risikovurdere faglige forhold. Rådmannen har ikke gjennomført en overordnet risikovurdering av kommunen. Med noen få unntak har kommunen ikke gjort risikovurderinger på enhetsnivå.

Kommunen har rutiner og maler for registrering av HMS-avvik, men mangler eit tilsvarende system for registrering av faglige avvik. Dette slår særleg negativt ut for enheter som ikke har utviklet lokale løsninger for registrering og håndtering av faglige avvik. De lokale løsningene for registrering av faglige avvik i pleie og omsorg virker lite kjent av ledelsen i kommunen.

Kommunen har ikkje sikret godt nok at ansatte får tilstrekkelig kunnskap om hvordan avvikssystemet skal brukes. Flere ledere og mange ansatte er misfornøyde med deler av avviksregsitreringssystemet. Det er ikke gjort tiltak for å forenkle bruken, og det synest å vere lite fokus på at systemet skal brukes. I den grad avvik blir registrert, er det stor sannsynleghet for at avviket ikke blir rapportert videre.

Risikovurdering og avvikshåndtering er bærende elementer i internkontrollen. Det handler om å fange opp risiko, forebygge og å lære av feil. Samlet sett vurderer vi at kommunen ikke har gjort tilstrekkelig for å skape en god kultur for internkontroll. Det er etablert tiltak, men ikke i tilstrekkelig omfang, og der det er tiltak er praksis ofte dårlig. Vi har inntrykk av at arbeid med internkontroll ikke har sterk forankring i kommunens ledelse.

Vi anbefaler kommunen å

  • systematisere arbeidet med internkontroll, blant annet sikre at alle enheter vurderer risiko både for faglig svikt og svikt innenfor HMS-området,
  • sørge for at alle ansatte kan registrere faglige avvik,
  • gjøre grep som sikrer at registrerte avvik blir håndtert i tråd med rutiner og ønsket praksis.

Kontrollutvalget skal behandle rapporten 24. september 2018.

Du kan lese rapporten her: TKR-rapport – Internkontroll – Kviteseid kommune