Hjem Rapporter 2018 Etikk og varsling – Notodden kommune

Etikk og varsling – Notodden kommune

Forvaltningsrevisjonen er bestilt av kontrollutvalget i sak 29/17.

Rapporten handler om følgende problemstillinger:

  • Har kommunen tiltak for å sikre gode etiske holdninger og handlinger i organisasjonen?
  • I hvilken grad er tiltakene fulgt opp?
  • I hvilken grad er kommunens rutiner for varsling kjent og tatt i bruk?

 

Kommunens arbeid med etikk

Notodden kommune har etiske retningslinjer som er vedtatt av kommunestyret. Intensjonen om at de etiske retningslinjene skal tas opp årlig i personalmøter er ikke fulgt godt nok opp. Kommunen mangler systematiske tiltak for å sikre at alle ansatte kan diskutere etiske dilemmaer.

Vi har gjennomført en spørreundersøkelse blant politikerne i Notodden kommune som blant annet viser at:

  • Politikerne kjenner godt de etiske retningslinjene.
  • Politikerne bruker i stor grad partimøter og uformelle fora til å ta opp etiske problemstillinger.
  • Ingen har svart at de har latt være å ta opp etiske problemstillinger fordi det er personlig belastende eller at det ikke finnes egnet fora.
  • De fleste politikerne er trygge på at andre politikere vil ta opp egen habilitet til diskusjon ved behov.
  • Det er få som mener at kommunestyret har for høy terskel til å vedta at noen er inhabile.Politikerne har observert ulike situasjoner gjennom det siste året. Observasjonene kan gi en pekepinn på hvilke etiske dilemma som politikerne på Notodden forholder seg til.

Kommunens arbeid med varsling

Notodden kommune har i september 2018 vedtatt rutiner for varsling som i hovedsak er dekkende for kravene i arbeidsmiljøloven. Rutinene mangler omtale av dokumentasjon og bevaring.

Varslingsplakaten er godt kjent blant ansatte i kommunen. De fleste ansatte i kommunen er kjent med hvordan de skal gå fram for å varsle.

Et mindretall av de ansatte svarer at de ikke føler at det er greit å varsle i sin arbeidssituasjon, og en av tre svarer at de i større eller mindre grad risikerer å bli møtt av motvilje hvis de varsler.

Anbefalinger

Vi mener at kommunen bør:

  • sikre at alle medarbeidere for mulighet til å delta i dilemmatrening og etisk refleksjon
  • vurdere tiltak for å sikre god kultur for varsling i kommunen

Rapporten skal behandles av kontrollutvalget 16. oktober 2018.

Du kan lese rapporten her:

TKR-rapport Etikk og varsling – Notodden kommune