Hjem Rapporter 2019 Fylkesveg 32 – Lilleelvkrysset – Telemark fylkeskommune

Fylkesveg 32 – Lilleelvkrysset – Telemark fylkeskommune

Forvaltningsrevisjonen er bestilt av kontrollutvalget i Telemark fylkeskommune i sak 28/18. Bakgrunnen for bestillingen er en oppmoding fra fylkestinget i sak 91/18 om å undersøke ansvar og årsaker for kostnadsoverskridelser i bypakkeprosjektet fv 32 Gimlevegen-Augestadvegen (Lilleelv-prosjektet).

Denne rapporten handler om følgende problemstillinger:

  • Er kostnadsrammen forsvarlig utredet og basert på realistiske kostnadsanslag?
  • Har fylkesrådmannen sikret at prosjektet er gjenstand for «betryggende kontroll»?

 

Det er fortsatt uavklarte forhold knyttet til gjennomføringen av vegprosjektet, og vegvesenets gjennomføring av vegprosjektet vil eventuelt bli omhandlet i en senere rapport.

Rapporten er behandlet av kontrollutvalget i fylkeskommunen 28. august 2019.

Du kan lese rapporten her: TKR-rapport 700040 om fv 32 Gimlevegen-Augestadvegen – delrapport 1