Hjem Nyheter fra TKR

  Nyheter fra TKR

 1. Eiendomsforvaltning i Porsgrunn

  Forvaltningsrevisjonen er bestilt av kontrollutvalget i Porsgrunn kommune i sak 24/18. Vi har undersøkt følgende problemstillinger: Har Porsgrunn kommune overordnede politisk bestemte mål og et rasjonelt system for planlegging og styring av eiendomsforvaltningen?  Har kommunen et verdibevarende vedlikehold av bygningene sine? Rapporten blir behandlet av kontrollutvalget i Porsgrunn 10. desember...

  les mer

 2. Arkiv og dokumenthandtering i Seljord

  Forvaltningsrevisjonen er bestilt av kontrollutvalet i Seljord kommune 5. desember 2018 i sak 28/18. Vi har undersøkt følgjande problemstillingar: I kva grad sikrar kommunen rett handtering av dokument og rett bruk av sakshandsamingssystem? I kva grad legg kommunen til rette for og handterer krav om innsyn i tråd med regelverket?...

  les mer

 3. Informasjonssikkerhet i Skien

  Forvaltningsrevisjonen er bestilt av kontrollutvalget i Skien kommune i sak 3/19, i samsvar med kommunens plan for forvaltningsrevisjon. Rapporten ble behandlet av kontrollutvalget 13. september 2019. Rapporten handler om følgende problemstillinger:  I hvilken grad har Skien kommune etablert tiltak for å ivareta kravene i personopplysningsloven? Har de undersøkte enhetene ivaretatt...

  les mer

 4. Kragerø Energi

  Selskapskontrollen er bestilt av kontrollutvalget i Kragerø kommune i sak 2/19. Kontrollutvalget har særlig framhevet spørsmålet om styresammensetning i konsern, jf. sak 30/19. Vi har undersøkt om konsernet Kragerø Energi styres i samsvar med Kragerø kommunes vedtak og forutsetninger, aktuelle lovbestemmelser og etablerte normer for god eierstyring, avgrenset til følgende...

  les mer

 5. Eigarskap – styreval – Vinje kommune

  Eigarskapkontrollen er bestilt av kontrollutvalet i Vinje kommune sak 9/18. Kontrollutvalet har bedt om svar på følgjande problemstillingar:   I kva grad er kommunen sine føringar for val av styremedlemmer, styreevaluering, styresamansetjing og kompetanse i samsvar med gjeldande tilrådingar for god eigarstyring? I kva grad er føringane formidla og gjennomført?...

  les mer

 6. Skjenkekontroll – Skien kommune

  Rapporten er bestilt av rådmannen i Skien kommune. Kontrollutvalget sluttet seg til bestillingen. Vi har undersøkt følgende problemstillinger:   I hvilken grad gjennomfører kommunen et tilstrekkelig antall skjenkekontroller? Hva er omfang og utfall av klager kommunen har hatt på skjenkeområdet siden 2016? Sikrer Skien kommune forsvarlig saksbehandling av vedtak knyttet til...

  les mer

 7. Byggesaksbehandling – Notodden

  Forvaltningsrevisjonen er bestilt av kontrollutvalget i Notodden kommune. Vi har undersøkt følgende problemstillinger: I hvilken grad har kommunen tiltak for å sikre forsvarlig saksbehandling av byggesaker? I hvilken grad har kommunen iverksatt korrupsjonsforebyggende tiltak i behandlingen av byggesaker? Rapporten ble behandlet av kontrollutvalget 4. september 2019. Du kan lese rapporten...

  les mer

 8. Planarbeid – Larvik kommune

  Forvaltningsrevisjonen er bestilt av kontrollutvalget i Larvik kommune i sak 63/18. Vi har undersøkt følgende problemstillinger: I hvilken grad har Larvik kommune vurdert kommunens planbehov? I hvilken grad sikrer Larvik kommune forsvarlig saksbehandling av detaljerte reguleringsplaner1? I hvilken grad har Larvik kommune tiltak for å redusere risikoen for korrupsjon i...

  les mer

 9. Hjemmetjenesten i Larvik – risikovurdering og avvikshåndtering

  Forvaltningsrevisjonen er bestilt av kontrollutvalget i Larvik kommune i sak 56/18. Vi har undersøkt kommunens ressursbruk, om kommunen arbeider systematisk med risikovurderinger og avvikshåndtering, og om kommunen gjør bruk av erfaringer fra brukere i arbeidet med å tilrettelegge og forbedre tjenesten. Rapporten blir behandlet av kontrollutvalget i Larvik 18. juni...

  les mer

 10. Selskapskontroll – IRMAT AS – etablering på Brenna m.m.

  Rapporten er bestilt av kommunestyret i Bø, og handsamar fleire spørsmål knytt til styring av selskapet og avfallsverksemda, samt etableringa av gjenvinningsstasjon på Brenna. Rapporten blir handsama av kommunestyret 17. juni 2019.   Du kan lesse rapporten her: 421007 IRMAT II – etablering Brenna m.m

  les mer