Hjem Nyheter fra TKR

  Nyheter fra TKR

 1. Kragerø Energi

  Selskapskontrollen er bestilt av kontrollutvalget i Kragerø kommune i sak 2/19. Kontrollutvalget har særlig framhevet spørsmålet om styresammensetning i konsern, jf. sak 30/19. Vi har undersøkt om konsernet Kragerø Energi styres i samsvar med Kragerø kommunes vedtak og forutsetninger, aktuelle lovbestemmelser og etablerte normer for god eierstyring, avgrenset til følgende...

  les mer

 2. Eigarskap – styreval – Vinje kommune

  Eigarskapkontrollen er bestilt av kontrollutvalet i Vinje kommune sak 9/18. Kontrollutvalet har bedt om svar på følgjande problemstillingar:   I kva grad er kommunen sine føringar for val av styremedlemmer, styreevaluering, styresamansetjing og kompetanse i samsvar med gjeldande tilrådingar for god eigarstyring? I kva grad er føringane formidla og gjennomført?...

  les mer

 3. Skjenkekontroll – Skien kommune

  Rapporten er bestilt av rådmannen i Skien kommune. Kontrollutvalget sluttet seg til bestillingen. Vi har undersøkt følgende problemstillinger:   I hvilken grad gjennomfører kommunen et tilstrekkelig antall skjenkekontroller? Hva er omfang og utfall av klager kommunen har hatt på skjenkeområdet siden 2016? Sikrer Skien kommune forsvarlig saksbehandling av vedtak knyttet til...

  les mer

 4. Byggesaksbehandling – Notodden

  Forvaltningsrevisjonen er bestilt av kontrollutvalget i Notodden kommune. Vi har undersøkt følgende problemstillinger: I hvilken grad har kommunen tiltak for å sikre forsvarlig saksbehandling av byggesaker? I hvilken grad har kommunen iverksatt korrupsjonsforebyggende tiltak i behandlingen av byggesaker? Rapporten ble behandlet av kontrollutvalget 4. september 2019. Du kan lese rapporten...

  les mer

 5. Planarbeid – Larvik kommune

  Forvaltningsrevisjonen er bestilt av kontrollutvalget i Larvik kommune i sak 63/18. Vi har undersøkt følgende problemstillinger: I hvilken grad har Larvik kommune vurdert kommunens planbehov? I hvilken grad sikrer Larvik kommune forsvarlig saksbehandling av detaljerte reguleringsplaner1? I hvilken grad har Larvik kommune tiltak for å redusere risikoen for korrupsjon i...

  les mer

 6. Hjemmetjenesten i Larvik – risikovurdering og avvikshåndtering

  Forvaltningsrevisjonen er bestilt av kontrollutvalget i Larvik kommune i sak 56/18. Vi har undersøkt kommunens ressursbruk, om kommunen arbeider systematisk med risikovurderinger og avvikshåndtering, og om kommunen gjør bruk av erfaringer fra brukere i arbeidet med å tilrettelegge og forbedre tjenesten. Rapporten blir behandlet av kontrollutvalget i Larvik 18. juni...

  les mer

 7. Selskapskontroll – IRMAT AS – etablering på Brenna m.m.

  Rapporten er bestilt av kommunestyret i Bø, og handsamar fleire spørsmål knytt til styring av selskapet og avfallsverksemda, samt etableringa av gjenvinningsstasjon på Brenna. Rapporten blir handsama av kommunestyret 17. juni 2019.   Du kan lesse rapporten her: 421007 IRMAT II – etablering Brenna m.m

  les mer

 8. Byggesaksbehandling – Bamble kommune

  i denne forvaltningsrevisjonen har vi undersøkt: I hvilken grad har Bamble kommune tiltak for å sikre riktig behandling av byggesaker? I hvilken grad har Bamble kommune iverksatt korrupsjonsforebyggende tiltak for byggesaksbehandlingen? Rapporten er bestilt av kontrollutvalget i Bamble kommune, og rapporten skal behandles der 17. juni 2019.   Du kan...

  les mer

 9. Byggesaksbehandling i Porsgrunn

  På oppdrag fra kontrollutvalget i Porsgrunn har vi undersøkt følgende problemstillinger: I hvilken grad har Porsgrunn kommune tiltak for å sikre riktig behandling av byggesaker? I hvilken grad har Porsgrunn kommune iverksatt korrupsjonsforebyggende tiltak for byggesaksbehandlingen? Forvaltningsrevisjonen viser at kommunen har mange tiltak som kan bidra til å sikre riktig behandling...

  les mer

 10. Saksforberedelse – Duestien barnehage – Skien kommune

  Rapporten er bestilt av kontrollutvalget i Skien på vegne av bystyret. Vi har undersøkt saksutredning og dokumentflyt i forbindelse med bystyrets vedtak om bygging av barnehage. Rapporten behandles av kontrollutvalget 7. juni 2019.   Du kan lese rapporten her: TKR-rapport nr 706 055 – saksbehandling av Duestien barnehage – Skien...

  les mer