Hjem Nyheter fra TKR

  Nyheter fra TKR

 1. Renovasjon og feiing i Vest-Telemark

  Denne forvaltningsrevisjonen er bestilt av kontrollutvalgene i Vinje, Tokke, Kviteseid, Seljord og Fyresdal. Vi har undersøkt om de lokale forskriftene for renovasjon og feiing er i samsvar med hjemmelsgrunnlaget. Videre har vi undersøkt om reglene om selvkost for renovasjonstjenestene er ivaretatt, og om gebyrberegningen er i samsvar med regelverket. Rapporten...

  les mer

 2. Barneverntjenesten i Kragerø

  Forvaltningsrevisjonen er bestilt av kontrollutvalget i Kragerø, og handler om følgende problemstillinger: I hvilken grad har barneverntjenesten en forsvarlig organisering av tjenestene? I hvilken grad samarbeider barneverntjenesten systematisk med andre kommunale instanser? I hvilken grad håndterer barneverntjenesten meldinger i samsvar med barnevernloven? I hvilken grad håndterer barneverntjenesten undersøkelser i samsvar med...

  les mer

 3. Anskaffingar – Tokke kommune

  Forvaltningsrevisjon av korleis Tokke kommune handterar offentlege innkjøp. Rapporten er bestilt av kontrollutvalet i Tokke kommune, og blir handsama av utvalet 5. mars 2019. Du kan lese rapporten her: 733 019 Anskaffingar i Tokke

  les mer

 4. Eigarskapskontroll – Tokke kommune

  Eigarskapskontrollen er bestilt av kontrollutvalet i Tokke kommune. Vi har undersøkt om kommunen har lagt til rette for god eigarstyring. Rapporten blir handsama av kontrollutvalet 5. mars 2019.   Du kan lese rapporten her:  Tkr-rapport om eigarskap i Tokke kommune    

  les mer

 5. Eierskapskontroll – Nissedal kommune

  Eierskapskontrollen er bestilt av kontrollutvalget i Nissedal kommune. Vi har undersøkt om kommunen legger til rette for god eierstyring. Du kan lese rapporten her: 430004-2 Eigarstyring – tiltak og gjennomføring – Nissedal kommune

  les mer

 6. Eierskapskontroll – Skien kommune

  Kontrollen er bestilt av kontrollutvalget i Skien kommune. Problemstillingen som er undersøkt, er om bystyrets føringer er formidlet og gjennomført når det gjelder valg av styremedlemmer, styreevaluering, styresammensetning og kompetanse i kommunens selskaper. Rapporten skal behandles av kontrollutvalget i mars 2019. Du kan lese rapporten her: TKR-eierskapskontroll Styre- valgprosesser og...

  les mer

 7. Eierskapskontroll – Siljan kommune

  Kontrollen er bestilt av kontrollutvalget i Siljan kommune. I kontrollen har vi undersøkt om Siljan kommune har lagt til rette for god eierstyring av sine selskaper gjennom folkevalgtopplæring, tiltak for å sikre habilitet, og gjennom forutsigbare prosesser for informasjon til og avklaring av eiersaker med politisk nivå. Du kan lese rapporten...

  les mer

 8. Bypakke Grenland

  Rapporten er bestilt av kontrollutvalgene i Telemark fylkeskommune, Skien, Porsgrunn og Siljan. Vi har undersøkt følgende problemstillinger: • I hvilken grad er samarbeidet i Bypakke Grenland organisert og styrt i tråd med lovkrav og anbefalt praksis? • I hvilken grad har rådmannen tilfredsstillende kontroll med kommunens/fylkeskommunens ansvar og oppgaver i...

  les mer

 9. VA-utbygging i Tuddal – Hjartdal kommune

  Vi har undersøkt følgjande problemstilling: I kva grad har saksutgreiingane til kommunestyret om va-utbygginga i Tuddal vore forsvarlege når det gjeld prosjektkostnad kva konsekvensar utbygginga har for avgiftsnivået for innbyggarar og hytteeigarar anslag på framtidige abonnentar Rapporten blir handsama av kontrollutvalet i Hjartdal kommune 14. desember 2018. Du kan lese...

  les mer

 10. Eldreomsorg – avvikshåndtering – Skien kommune

  Forvaltningsrevisjonen er bestilt av kontrollutvalget i sak 06/18. Vi har undersøkt følgende problemstillinger: I hvilken grad arbeider Skien kommune systematisk med risikovurderinger og avvikshåndtering i eldreomsorgen? I hvilken grad har kommunen tiltak for å gjøre bruk av erfaringer fra brukere og pårørende innenfor eldreomsorg? Rapporten blir behandlet av kontrollutvalget i...

  les mer