Hjem Rapporter Eldre rapporter

  Eldre rapporter

 1. Evaluering av ny organisasjonsmodell i Telemark fylkeskommune

  Ny organisasjonsmodell i sentraladministrasjonen i Telemark fylkeskommune ble gjennomført i 2006. Formålet med prosjektet var å evaluere den nye organisasjonsmodellen. Rapporten er datert 25. september 2008 Sluttrapport Telemark fylkeskommune 207,16 kB

  les mer

 2. Forholdet mellom kommunen og boligstiftelsen i Porsgrunn kommune

  Dette forvaltningsrevisjonsprosjektet undersøker og beskriver kommunens rolle overfor boligstiftelsen. Formålet er å undersøke om kommunen håndterer saker knyttet til stiftelsen i samsvar med den organisasjonsformen som er valgt, eventuelt om det er nødvendig med tilpasninger for å sikre at kommunens forvaltning knyttet til stiftelsen er hensiktsmessig og lovlig. Rapporten er...

  les mer

 3. IT-sikkerhet i Kviteseid kommune

  Prosjektet har undersøkt om kommunen har etablert tilfredstillande IT-sikkerheit, ved at informasjonen er sikra konfidensialitet, integritet og tilgjengelegheit? Problemstillingane er basert på NS-ISO/IEC 17799 (Informasjonsteknologi: administrasjon av informasjonssikkerhet) og er ein standard fastsett av Norges Standardiseringsforbund. Rapporten er datert 4.3.2008 IT-sikkerheit 836,20 kB

  les mer

 4. Sosialtjenesten i Bamble kommune

  Formålet med prosjektet er å presentere mulige årsaker til at kommunen har høye utgifter til økonomisk sosialhjelp og eventuelt bidra til bedre utnyttelse av ressursene. Rapporten er datert 28. februar 2008 Sosialtjenesten i Bamble kommune 641,45 kB

  les mer

 5. Bygging av bygdeheim i Sauherad kommune – delrapport 2

  Formålet med forvaltningsrevisjonsprosjektet har vært å undersøke om byggeprosjektet ble gjennomført i samsvar med kommunestyret forutsetninger og innenfor vedtatt økonomisk ramme. Delrapport 1 beskriver saksutredningen, avtaleinngåelse og systemene for økonomisk styring og rapportering. Delrapport 2 omhandler byggefasen og anskaffelse av inventar og utstyr. Rapportene er datert 13.03.2008. Sauherad bygdeheim del...

  les mer

 6. Budsjettering og økonomirapportering i Telemark fylkeskommune

  Formålet med prosjektet var å undersøke om fylkeskommunens årsbudsjett blir presentert i samsvar med regelverket, og å se på om rutinene for rapportering på økonomi er hensiktsmessige og i samsvar med regelverket. Rapporten er datert 13. mars 2008 Budsjettering og økonomirapportering i Telemark fylkeskommune 835,96 kB

  les mer

 7. Berekning av sjølvkost for kommunale betalingstenester i Tokke kommune

    Formålet med prosjektet er å undersøke om kommunen har beregnet selvkost slik loven krever, og om gebyr for tjenester som har selvkost som øverste grense er innenfor de grenser loven setter. Rapporten er datert 07.09.2007 Berekning av sjolvkost for kommunale betalingstenester – Tokke kommune

  les mer

 8. Kommunal eigedomsforvaltning i Vinje kommune

  Målet med prosjektet er å medverke til ei mest mogleg kostnadseffektiv og formålstenleg eigedomsdrift. Rapporten er datert 13. september 2007 Kommunal eigedomsforvaltning – Vinje kommune – rapport 1.017,84 kB

  les mer