Hjem Rapporter Rapporter 2009

  Rapporter 2009

 1. Barneverntjenesten i Kragerø

  Forvaltningsrevisjonen er bestilt av kontrollutvalget i Kragerø, og handler om følgende problemstillinger: I hvilken grad har barneverntjenesten en forsvarlig organisering av tjenestene? I hvilken grad samarbeider barneverntjenesten systematisk med andre kommunale instanser? I hvilken grad håndterer barneverntjenesten meldinger i samsvar med barnevernloven? I hvilken grad håndterer barneverntjenesten undersøkelser i samsvar med...

  les mer

 2. TFK-eiendom – statusrapport

  Kontrollutvalget i Telemark fylkeskommune vedtok å evaluere virksomheten i TFK Eiendom. Man ønsket fokus på om foretaket fungerer som forutsatt og forventet, og fordeling av ansvar og oppgaver mellom fylkeskommunen som eier og foretaket. Det er på gang flere prosesser i og omkring foretaket, og dette er en statusrapport. Statusrapporten...

  les mer

 3. Rehabilitering av Stridsklevhallen, del 2

  Formålet med del 2 av prosjektet var å undersøke oppfølging i byggeperioden, økonomistyring, rapportering og overtakelse av bygget. Rapporten besvarer følgende problemstillinger: Er rehabiliteringsarbeidene ved Stridsklevhallen gjennomført i henhold til planer for framdrift? Er rutiner for oppfølging av kontrakter, økonomisk styring og rapportering fulgt? Er overtakelsen av byggene tilfredsstillende gjennomført?...

  les mer

 4. Ressursbruken i grunnskolen – Tinn kommune

  Rapporten fokuserer på følgende problemstillinger 1. Ressursbruk og resultater – hvordan er skolene i Tinn sammenlignet med kommuner det er naturlig å sammenligne seg med? 2. Har kommunen organisert grunnskoleopplæringa i samsvar med regelverk og anbefalinger? 3. Er organisering og rutiner omkring gjennomføring av spesialundervisning i samsvar med gjeldende regelverk?...

  les mer

 5. Samarbeidsprosjekt med eksterne aktører i Telemark fylkeskommune

  Rapporten viser en kartlegging og presentasjon av samarbeidsprosjekter somTelemark fylkeskommune har med ulike eksterne aktører for politikerne og andre. Oversikten danner grunnlag for kontrollutvalget til å velge ut prosjekt for forvaltningsrevisjon. Rapporten er datert 2. oktober 2009 Samarbeidsprosjekter del 1 kartlegging Telemark fylkeskommune 121,13 kB

  les mer

 6. Tjenestekvalitet Marienlyst sykehjem Kragerø kommune

  Formålet med rapporten er å få belyst kvaliteten på tjenestene ved kommunens sykehjem. Rapporten besvarer følgende overordnede problemstilling; Er kvaliteten på pleie og omsorgstjenestene ved kommunens sykehjem i samsvar med krav i forskrift og de anbefalinger som er gitt for god kvalitet? Rapporten er datert 4.november 2009 Tjenestekvalitet Marienlyst sykehjem...

  les mer

 7. Helse og omsorg – økonomistyring i Bamble kommune

  Bakgrunnen for prosjektet er at kommunen i flere år har hatt betydelige budsjettavvik innenfor Helse og omsorg. Rapporten beskriver grunnlaget for budsjettering av lønnsmidler, rapportering og oppfølging og prognosering. Rapporten er datert 30. januar 2009 Rapport Bamble 355,50 kB

  les mer

 8. Kostnader til skoleskyss i Porsgrunn kommmune

  Rapporten behandler følgende problemstillinger: 1) Hvordan er kommunens kostnader til skoleskyss? 2) Har kommunen en forsvarlig organisering av arbeidet med skoleskyss? 3) Er den økonomiske ansvarsdelingen mellom kommunen og fylkeskommunen i samsvar med opplæringsloven? Rapporten er datert 30.9.2009 705022 Rapport 144,25 kB

  les mer

 9. Omorganisering i Lardal kommune

  Formålet med prosjektet er å undersøke om målene med omorganiseringen er nådd og se hvordan omorganiseringsprosessen er gjennomført. Rapporten er datert 28. august 2009 Omorganisering Lardal kommune 1,06 MB

  les mer