Hjem Rapporter Rapporter 2009

  Rapporter 2009

 1. IT-sikkerhet i Sauherad kommune

  IT-sikkerhet i Sauherad kommune Formålet med prosjektet er å undersøke om IT-sikkerheten er tilstrekkelig god med hensyn til driftssikkerhet, beskyttelse av materiell, informasjonssikkerhet og personvern. Rapporten omhandler følgende problemstillinger: Er sikkerhetsrisikoen vurdert ved en systematisk gjennomgang for å identifisere trusler og er det etablert en sikkerhetsstrategi? Er alle relevante lover...

  les mer

 2. Hytteutbygging i Nissedal kommune

  Nissedal kommune har stor utbyggingsaktivitet av fritidsbustader, og har gjort ei rekkje avtalar om utbygging av vass- og avlaupsnett. Er avtalane om anleggsbidrag i samsvar med kommunestyret sine føresetnader? Er utbygginga gjort i samsvar med reglane om offentlege anskaffingar og reglane om vass- og avlaupsgebyr? Skjer byggesakshandsaminga i samsvar med...

  les mer

 3. Rehabilitering av Klevstrand skole i Porsgrunn – delrapport 3

  Rapporten fokuserer på følgende problemstillinger: Gjennomføres rehabiliteringsarbeidene ved Klevstrand skole i henhold til planer for framdrift? Blir rutiner for økonomisk styring og rapportering fulgt? Er anskaffelser gjennomført i samsvar med reglene om offentlige anskaffelser? Er overtagelsen av byggene tilfredsstillende gjennomført? Rapporten er datert 28. mai 2009 Rehabilitering av Klevstrand skole 1,30...

  les mer

 4. Organisering av barnehagen i Siljan kommune

  Rapporten fokuserer på følgende problemstillinger: Omorganisering – prosess og konsekvenser Er ansvars- og oppgavefordeling i tråd med kommunens organisasjonsfilosofi? Ivaretar kommunen sin godkjennings- og tilsynsmyndighet i tråd med barnehageloven? Er drift og organisering av barnehagen i samsvar med barnehagelovgivningen? Er arbeidet med forebygging, tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte i tråd...

  les mer

 5. Omorganisering i Skien kommune

  Rapporten fokuserer på følgende problemstillinger: Er omorganiseringen gjennomført i tråd med gjeldende lovverk og avtaler? Ble omorganiseringen gjennomført på en god måte for de ansatte? Hva er kostnadene forbundet med oomorganiseringen? Rapporten er datert 3. juni 2009 Rapport Skien Kommune 1,35 MB

  les mer

 6. Utbygging på Åmothaugen

  Rapporten fokuserer på følgende problemstillinger: Har sakshandsaminga vore forsvarleg? Er dei tiltaka som er sett i verk i samband med vidareutviklinga av Åmothaugen gjort i samsvar med reglane om offentleg stønad og offentlege anskaffingar og plan- og bygningsloven? Rapporten er datert 23. mars 2009 Rapport Vinje Kommune 2,30 MB

  les mer

 7. Organisering av legetjenesten i Nome kommune

  Rapporten fokuserer på følgende problemstillinger: Er legetjenesten i Nome kommune organisert i samsvar med kommuneloven? Bidrar dagens organisering av legetjenesten til en stabil legedekning i Nome kommune? Har Nome kommune høyere kostnader forbundet med legeordningen enn sammenlignbare kommuner? Rapporten er datert 6. april 2009 Rapport Nome kommune 535,41 kB

  les mer

 8. Rutiner for lønnskontroll i Porsgrunn kommune

  Rapporten fokuserer på følgende problemstillinger: Er gitte tilganger, attestasjons- og anvisningsretter i samsvar med delegert ansvar? Har Porsgrunn kommune lønnsrutiner som sikrer riktig lønn til de ansatte? Har kommunen rutiner som sikrer at kommunen mottar de lønnsrefusjoner de har krav på? Rapporten er datert 20. april 2009 Rapport Porsgrunn kommune 126,06...

  les mer

 9. Bygging av Notodden nye vannverk

  Rapporten fokuserer på følgende problemstillinger: Er byggekostnadene vedtatt og rapportert i samsvar med de krav som stilles? Er anskaffelsen av varer, tjenester og bygge- og anleggsarbeid som har inngått i utbyggingen, gjort i samsvar med reglene om offentlige anskaffelser? Har utbyggingen vært underlagt tilfredsstillende intern kontroll? Rapporten er datert 18....

  les mer

 10. Barnevernet i Larvik kommune

  Rapporten beskriver følgende problemstillinger: Hvordan arbeider Larvik kommune med forebygging etter barnevernloven? Har kommunen avsatt tilstrekkelige midler til barneverntiltak? Skjer saksbehandlingen av barnevernssaker i samsvar med barnevernloven? Rapporten er datert 12. mars 2009 Barneverntjenesten i Larvik 841,46 kB

  les mer