Hjem Rapporter Rapporter 2010

  Rapporter 2010

 1. Pleie og omsorg i Siljan – kvalitet på tjenestene

  Forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag fra kontrollutvalget i Siljan, med følgende problemstillinger: Er kvaliteten på pleie- og omsorgstjenestene i samsvar med krav i forskrift og de anbefalinger som er gitt for god kvalitet? Hvordan opplever brukerne kvaliteten på de tjenestene de mottar? Rapporten er datert 9. november 2010. Rapport 711013...

  les mer

 2. Barneverntjenesten i Midt-Telemark

  I denne forvaltningsrevisjonen har vi undersøkt følgende: I hvilken grad får utsatte barn i Midt-Telemark et forsvarlig tilbud fra barnevernet? I hvilken grad er det sammenheng mellom ressursbruk og behov for tjenester i Barneverntjenesten i Midt-Telemark? Rapporten er datert 9. november 2010. Barnevernet i Midt-Telemark 2,45 MB

  les mer

 3. Eldreomsorg i Porsgrunn

  I dette prosjektet har vi undersøkt følgende problemstillinger: Er vedtak om hjemmetjenester fattet i tråd med krav om saksbehandlingstid og saksbehandlingstid? Er tjenesten iverksatt i tråd med kravene i kommunens tjenesteerklæring? I hvilken grad er krav om brukermedvirkning oppfylt? Har kommunen et system for å gi informasjon, rådgivning og veiledning...

  les mer

 4. Skoleskyss i Telemark

  Rapporten omhandler følgende problemstillinger: Hvordan er Telemark fylkeskommunes kostnader til skoleskyss og hvordan har kostnadene utviklet seg de siste årene? I hvilken grad har Telemark fylkeskommune betryggende kontroll med at skoleskyssen blir organisert og finansiert i samsvar med opplæringsloven? Har Telemark fylkeskommune en forsvarlig organisering av arbeidet med skoleskyss i...

  les mer

 5. Ressursbruk og kvalitet i grunnskolen i Nissedal

  Rapporten har følgjande problemstillingar: I kva grad stimulerar skuleeigar og skuleleiing til kvalitetsarbeid i skulen som fremmar opplæringa? I kva grad praktiserar skulane tilpassa opplæring, og kva plass har utvikling av sosial kompetanse i det arbeidet? I kva grad praktiserar skulane undervegsvurdering, og sørgjer skuleigar og skuleleiing for systematisk oppfylging...

  les mer

 6. Offentlige anskaffelser i Skien kommune

  Rapporten omhandler følgende problemstillinger: Har kommunen en hensiktsmessig anskaffelsesstrategi og rutiner som sikrer betryggende kontroll? Blir varer og tjenester anskaffet i samsvar med gjeldende krav? Bruker kommunen rammeavtalene? Rapporten er datert 14. oktober 2010 Offentlige anskaffelser 371,95 kB

  les mer

 7. Ressursbruk og kvalitet i grunnskolen i Hjartdal kommune

  Vi har følgjande problemstillingar i rapporten: Korleis praktiserar skulane tilpassa opplæring og korleis stimulerar skuleeigar til pedagogisk utviklingsarbeid som fremmar den tilpassa opplæringa? Sørgjer skuleigar for systematisk oppfylging av skulens vurderings- og utviklingsarbeid med konkrete tilbakemeldingar og lokale prioriteringar? Driv skulen med systematisk arbeid for eit godt psykososialt læringsmiljø? Sørgjer...

  les mer

 8. Ressursutnytting innanfor skulesektoren i Vinje

  Problemstillingane for prosjektet er: I kva grad brukar Vinje kommune ressursar på skule? I kva grad er det samanheng mellom ressursbruk og kvalitet i skulen? Rapporten er datert 24. september 2010 Rapport 734010 108,88 kB

  les mer

 9. Tidleg innsats – ressursutnytting og kvalitet i skulen

  I rapporten ser vi på følgjande problemstillingar: I kva grad har kommunen følgd opp den nasjonale satsinga på ”tidleg innsats”? I kva grad brukar Seljord kommune ressursar på skule? Rapporten er datert 9. september 2010 Rapport 728010 136,77 kB

  les mer

 10. Konsekvensutredning, økonomistyring og rapportering

  Kontrollutvalget i Skien ønsket å se på følgende problemstillinger: Blir budsjettet utarbeidet og fulgt opp i tråd med krav i lov og forskrift, kommunens egne rutiner og behovet for styring av økonomien? Har Skien kommune en økonomirapportering som er i samsvar med krav i forskrift for årsbudsjett, kommunens egne rutiner...

  les mer