Hjem Rapporter Rapporter 2010

  Rapporter 2010

 1. Open omsorg – Bø kommune

  Kva for moglege årsaker er det til at verksemda open omsorg ikkje klarer å tilpassen drifta til sine budsjettrammer? Er budsjettering og økonomistyring i samsvar med gjeldande regelverk? Rapporten er datert 25. mai 2010. Endeleg rapport, nr. 721010 Open omsorg – Bø kommune 233,40 kB

  les mer

 2. Offentlige anskaffelser i Larvik kommune

  Rapporten omhandler følgende problemstillinger: Har kommunen en hensiktsmessig anskaffelsesstrategi og rutiner som sikrer betryggende kontroll? Ivaretas kommunens miljø- og samfunnsansvar ved anskaffelser? Blir varer og tjenester anskaffet i samsvar med gjeldende krav og er kommunen lojal mot inngåtte rammeavtaler? Rapporten er datert 2. juni 2010. Rapport Anskaffelser i Larvik kommune 198,13...

  les mer

 3. Ombygging av Kragerø barne- og ungdomskole – delrapport 2

  Dette er delrapport 2, og den dekker perioden fra byggestart til overtakelse. Vi har sett på følgende: Er arbeidene gjennomført i henhold til planer for fremdrift og er kontraktsrettigheter fulgt opp og er overtagelsen av byggene tilfredsstillende gjennomført? Er rutiner for økonomisk styring og oppfølging av byggefasen fulgt, er prosjektet...

  les mer

 4. Kvalitet i oppvekst – Notodden kommune

  Rapporten besvarer følgende problemstillinger: Hvordan vurderer rektorene kvaliteten ved sin skole og hva sier kvalitetsmålinger om resultatkvaliteten ved skolene i Notodden kommune? Hvordan arbeider kommunen med å følge opp og bedre kvaliteten, og er dette arbeidet i samsvar med krav i regelverket? Rapporten er datert 18. mars 2010 Rapport 111,90 kB

  les mer

 5. Lovisenlund barnehage i Larvik kommune

  Rapporten omhandler saksforberedelse og gjennomføring av et kommunestyrevedtak om å bygge en barnehage. Bakgrunnen for undersøkelsen er at det ble et stort sprik mellom forutsatte og prosjekterte kostnader i prosjektet. Vi har sett på følgende problemstillinger: Hvilke rammer gir de politiske vedtakene om bygging? Har saksforberedelsen for kommunestyrets behandling vært...

  les mer

 6. Ressursbruk og kvalitet i pleie- og omsorg i Tokke kommune

  I denne forvaltningsrevisjonen er følgjande problemstillingar undersøkt: Kor mykje ressursar brukar Tokke kommune på pleie- og omsorg i forhold til kommunar Tokke kan samanlikne seg med? Korleis er brukar si oppleving av kvaliteten på dei tenestene han/ho mottar? Er kvaliteten på pleie – og omsorgstenestene i samsvar med forskrift og...

  les mer

 7. Kostnader og kvalitet på tjenester ved Bamble sykehjem

  Rapporten belyser kostnader og kvalitet på tjenester ved Bamble sykehjem. Prosjektet har undersøkt følgende: Hva kan forklare høye kostnader per institusjonsplass i Bamble? Er kvaliteten på pleie og omsorgstjenestene ved Bamble sykehjem i samsvar med krav i forskrift og de anbefalinger som er gitt for god kvalitet? Rapporten er datert...

  les mer