Hjem Rapporter Rapporter 2011

  Rapporter 2011

 1. Konsesjonsbehandling – Drangedal kommune

  Rapporten omhandler følgende problemstillinger: Utøver Drangedal kommune en forsvarlig saksbehandling etter forvaltningsloven og konsesjonsloven? Fører kommunen forsvarlig tilsyn med at konsesjonsvilkår blir overholdt? Rapporten er datert 14. november 2011. Drangedal Konsesjon- Endelig rapport 731,47 kB

  les mer

 2. Økonomirapportering og økonomistyring i Larvik

  I prosjektet har vi undersøkt følgende problemstillinger: Har kommunen rutiner for økonomirapportering og oppfølging av budsjett i tråd med krav som stilles i lov og forskrift, og følges rutinene? I hvilken grad har kommunen rutiner for saksforberedelse som sikrer at saker blir godt utredet mht økonomiske konsekvenser, og hvordan følges...

  les mer

 3. Kommunale tjenester i Lardal

  Vi har undersøkt følgende problemstillinger: I hvilken grad følger kommunen hovedtariffavtalens bestemmelser om bruk av deltid? I hvilken grad har pleie og omsorgstjenestene en bemanning i tråd med krav i lov og forskrift? I hvilken grad har kommunen lagt til rette for forbedring og forebygging av feil innen pleie og...

  les mer

 4. Lifjellsaka

  Rapporten handsamar følgjande problemstillingar: Er planvedtak og utbyggingsavtaler i Lifjellsaka i samsvar med reglane i plan- og bygningslova? Har administrasjonen forvalta mynda i Lifjellsaka i samsvar med plan- og bygningslova og kommunestyret sine vedtak? I kva grad følgjer kommunen opp at vilkåra for dispensasjonar frå reguleringsplanen vert oppfylt? I kva...

  les mer

 5. Administrasjonens håndtering av tilsyn med tre skjenkesteder

  Rapporten omhandler følgende problemstillinger: 1. Er bystyrets delegering av myndighet til rådmannen i tråd med gjeldende regelverk? 2. Er administrasjonens vedtak i samsvar med gjeldende retningslinjer for skjenkesaker? Rapporten er datert 16. august 2011. 706033 Rapport 253,86 kB

  les mer

 6. NAV og kommunen – Kviteseid

  Rapporten omhandlar følgjande problemstilling: I kva grad har NAV Kviteseid ei organisering som er tenleg for å løyse dei kommunale oppgåvene kontoret har fått ansvar for? Vi har sett nærare på desse områda: • Styring • Samarbeid og kompetanse • Brukarmedverknad • Lokale Rapporten er dater 10. august 2011 729011...

  les mer

 7. Brukerstyrt personlig assistanse

  Rapporten er bestilt av bystyret i Skien kommune, som har bedt om at følgende problemstillinger blir undersøkt: Har administrasjonen innsyns- og kontrollmuligheter for hvorvidt kommunale midler brukes i henhold til vedtak? Har administrasjonen stilt krav og sikret seg mulighet for oppfølging av arbeidsmiljøloven, varslerparagrafen, oppsigelsesvern, arbeidskontrakter og andre regulerte avtaler...

  les mer

 8. Skagerak Arena

  Rapporten er bestilt av kontrollutvalget i Skien, og har følgende problemstillinger: I hvilken grad er Skien kommune engasjert i Skagerak Arena? Er engasjementet i samsvar med kommunale vedtak? Rapporten er datert 27. mai 2011. Rapport 706032 542,27 kB

  les mer

 9. Kommunens ansvar for farlig avfall

  Rapporten er bestilt av kontrollutvalget i Skien, og har følgende problemstillinger: Har kommunen styringsinformasjon om farlig avfall? I hvilken grad har Skien kommune et tilstrekkelig og miljømessig forsvarlig tilbud om mottak og innsamling av farlig avfall? I hvilken grad gir kommunen informasjon om sortering og levering av farlig avfall? I...

  les mer