Hjem Rapporter Rapporter 2011

  Rapporter 2011

 1. Barneverntjenesten i Porsgrunn

  Rapporten omhandler følgende problemstillinger: I hvilken grad får utsatte barn i Porsgrunn et forsvarlig tilbud fra barnevernet? I hvilken grad er det sammenheng mellom ressursbruk og behov for tjenester? Rapporten er datert 25. mai 2011. Barneverntjenesten i Porsgrunn 941,08 kB

  les mer

 2. Eiendomsforvaltning – vedlikehold – Porsgrunn kommune

  Rapporten omhandler følgende problemstillinger: Har Porsgrunn kommune overordnede politisk bestemte mål og et rasjonelt system for planlegging og styring av eiendomsforvaltningen? Har kommunen et godt, verdibevarende vedlikehold av sine bygninger? Er de økonomiske rammebetingelsen tilpasset eiendomsforvaltningens langsiktige karakter? Rapporten er datert 26. mai 2011. Eiendomsforvaltning, vedlikehold – Porsgrunn kommune 626,99 kB

  les mer

 3. Kursvirksomhet i videregående skole

  Prosjektet har følgende problemstilling: Blir kursvirksomheten ved videregående skoler drevet på en forsvarlig måte? Har kursvirksomheten tilfredsstillinde økonomisk styring? Blir det skilt mellom skolens kjernevirksomhet og kursvirksomheten? Rapporten er datert 5. april 2011 Kursvirksomhet i videregående skole 154,72 kB

  les mer

 4. Barneverntjenesten i Bamble

  Prosjektet har følgende problemstillinger: Får utsatte barn et forsvarlig tilbud fra barnevernet? I hvilken grad er det sammenheng mellom ressursbruk og behov for tjenester i barnevernet Rapporten er datert 16. mai 2011. 714018 Barneverntjenesten i Bamble rapport 269,77 kB

  les mer

 5. Disponering av bankkonti vedrørende Branding Larvik

  Rapporten er utarbeidet etter bestilling fra kontrollutvalget i Larvik. Bakgrunnen for rapporten var usikkerhet knyttet til midlenes rettslige status. Vi har undersøkt følgende problemstillinger: Hva er kommunens ansvar i forbindelse med kontoen Hvilke midler på bankkontoen tilhører kommunen Er overføringene fra kommunen hjemlet i vedtak? Har kommunen betryggende kontroll med...

  les mer

 6. Sektor for teknikk, landbruk og kultur

  Rapporten er bestilt av kontrollutvalget i Drangedal, og besvarer følgende problemstillinger: Er politiske vedtak iverksatt, og skjer iverksettelsen innenfor det tidsrom kommnestyret har bestemt? Hva hemmer og fremmer gjennomføringen av politiske vedtak ved sektor for teknikk, landbruk og kultur? Rapporten er datert 13. april 2011. Sektor for teknikk, landbruk og...

  les mer

 7. Tjenestekvalitet i hjemmetjenesten – Kragerø

  Vi har undersøkt følgende problemstillinger: Har kommunen lagt til rette for forbedring og forbygging i kommunens pleie- og omsorgstjenester for hjemeboende? Får brukere av døgnbemannede omsorgsboliger medvirke i utformingen av tjenestetilbudet? Gir tilbudet i døgnbemannede omosrgsboliger beboerne mulighet for aktiviteter og for å få dekket sitt sosiale behov? Hvordan er...

  les mer

 8. Kvalifisering av koreanske sykepleiere – Porsgrunn kommune

  Porsgrunn kommune ved voksenopplæringssenteret (VO) har deltatt i et samarbeidsprosjekt rettet mot å kvalifisere koreanske sykepleiere til arbeid i Norge. Det er reist kritiske spørsmål om prosjektet i media, og denne kontrollutvalget har bedt om en undersøkelse av saken. Rapporten er datert 12. april 2011. Rapport 705028 Kvalifisering av koreanske...

  les mer

 9. Offentlige anskaffelser – Notodden kommune

  Problemstillingene for prosjektet er: Har kommunen en hensiktsmessig anskaffelsesstrategi og rutiner som sikrer betryggende kontroll? Ivaretas kommunens miljø- og samfunnsansvar ved anskaffelser? Blir varer og tjenester anskaffet etter gjeldende krav? Rapporten er datert 21. januar 2011 707013 Offentlige ansakffelser 102,82 kB

  les mer

 10. Salg av Romberggata 3

  Prosjektet er gjennomført på bestilling fra kontrollutvalget og kommunestyret i Larvik, og har i hovedsak hatt fokus på saksbehandlingen knyttet til vedtak om salg av Romberggata 3 (R3) og oppfølgingen av dette vedtaket. Vi har sett på følgende problemstillinger: I hvilken grad er saksbehandlingen gjort i tråd med krav om...

  les mer