Hjem Rapporter Rapporter 2012

  Rapporter 2012

 1. Tilleggsrapport – riving av skolebygg

  Rapporten er en tilleggsrapport til 709013 Riving av skolebygg i Ahlefeldtsgate, Larvik kommune, og besvarer tilleggsspørsmål fra kontrollutvalget. Rapporten er datert 3. desember 2012. 7090013 Ahlefeldtsgate – tilleggsrapport – endelig 949,16 kB

  les mer

 2. Drift av Skien Fritidspark

  Rapporten omhandler følgende problemstillinger: Er driften av Skien fritidspark KF i samsvar med kommuneloven og foretakets vedtekter? Er økonomirapporteringen til bystyret i samsvar med krav i lov, forskrift og kommunens egne rutiner? I hvilken grad gir rapporteringen til styret i Skien fritidspark KF tilstrekkelig økonomistyring og kontroll? Rapporten er datert...

  les mer

 3. Kragerø havnevesen KF – ansvar og myndighet

  Rapporten omhandler følgende problemstilling: Har utøvelsen av myndighet og ansvar vært i samsvar med kommunelovens regler om kommunale foretak? Rapporten er datert 2. november 2012. Rapport 715016 – endelig 575,86 kB

  les mer

 4. IT – drift og vedlikehold i Tinn kommune

  Rapporten omhandler følgende problemstillinger: 1. Har kommunen betryggende kontroll med drift og vedlikehold av IKT-tjenester? 2. Hvilke utfordringer opplever ansatte i kommunen på IKT-området? 3. I hvor stor grad har kommunen et tilfredsstillende servicenivå på drift og vedlikehold av IKT? 4. Blir kommunens innbyggere påvirket av de dataproblemer kommunen har?...

  les mer

 5. Skien Lufthavn AS

  Vi har undersøkt følgende problemstillinger: Hvilke økonomiske overføringer og overføringer av eiendommer er gjort i forbindelse med kommunens eierskap i Skien Lufthavn AS? Hvilke overføringer, lån og tilskudd er gitt til selskaper som har mellomværende med lufthavna og kommunen? For disse to problemstillingene har vi undersøkt følgende: Er bysytrets vedtak...

  les mer

 6. Kvalitet i skolen i Bamble

  Rapporten består av to delrapporter: Kommunens arbeid med kvalitet i skolen Tilpasset opplæring, tidlig innsats og spesialundervisning I delrapporten om kvalitetsarbeid har vi blant annet sett på ressurssituasjonen og skoleeiers arbeid med kvalitetssikring og kvalitetsutvikling. I delrapporten om tilpasset opplæring har vi sett på skoleeiers oppfølging av skolene når det...

  les mer

 7. Riving av skolebygg – saksforberedelse – Larvik kommune

  Rapporten omhandler følgende problemstillinger: Har saksutredningen av spørsmålet om rivning eller rehabilitering av skolebygg i Ahlefeldtsgate vært forsvarlig? Har arbeidsdeling og prosesser mellom administrasjonen og LKE vært i samsvar med kommuneloven og LKEs vedtekter og mandat? Rapporten er datert 8. oktober 2012. 7090013 Ahlefeldtsgate – saksforberedelse 839,81 kB

  les mer

 8. Ressursbruk i helse- og omsorgstjenestene – Vinje kommune

  Rapporten ser på desse spørsmåla: Kva er omfanget av personellbehov i helse- og omosrgstenesta I kva grad følgjer kommunen hovudtariffavtala sine føresgner om å redusere uønskt deltid? I kva grad har kommunen fullgod kontroll med økonomistyringa i helse- og omsorgstenesta? Rapporten er datert 8. oktober 2012. 734013 Pleie- og omsorgstenesta...

  les mer

 9. Kvalitet i skulen – Kviteseid kommune

  Vi har undersøkt følgjande problemstillingar: I kva grad har kommunen eit forsvarleg system for styring av skulesektoren i samsvar med regelverket? I kva grad blir undervisinga tilpassa kvar elev? Rapporten er datert 13. august 2012 Kvalitet i skulen – rapport 958,19 kB

  les mer