Hjem Rapporter Rapporter 2012

  Rapporter 2012

 1. Prosjektstyring med eksterne samarbeidspartnere – Hubei 2009

  Vi har undersøkt følgende: Ble prosjektet tilfredsstillende definert? Ble organisasjonsmessige forhold avklart i prosjektplanen? Ble ansvars- og arbeidsdeling klart definert? Ble prosjektet evaluert og er resultatet som forventet? Fulgte fylkeskommunen reglene om offentlige anskaffelser i prosjektet? Rapporten er datert 8. juni 2012 700023 del 2 – Hubei – Telemarkweek 2009 1,25...

  les mer

 2. Kvalitet i videregående skole – styring og oppfølging av skolene

  Rapporten omhandler følgende problemstillinger: Har fylkeskommunen som skoleeier iverksatt tiltak for å sikre og bedre kvalitet i videregående skole? Sikrer fylkeskommunen som skoleeier at elevene får tilstrekkelig undervisningstimer og at lærerne har tilstrekkelig kompetanse? Hvordan er fylkeskommunens bruk av ressurser til videregående skole og hva er virkningen av ny budsjettfordelingsmodell?...

  les mer

 3. Driftstilskudd for fysioterapi

  Rapporten er bestilt av bystyret i Skien, og har følgende problemstillinger: Overholdt kommunen gjeldende regelverk og avtaler ved tildeling av det aktuelle driftstilskuddet i 2009? Er beslutningen om å samtykke til flytting i samsvar med gjeldende regler? Rapporten er datert 7. mai 2012. 706036 Driftstilskudd for fysioterapi 596,79 kB

  les mer

 4. TFK Eiendom – evaluering av virksomheten

  Rapporten omhandler følgende problemstillinger: Er foretakets virksomhet i samsvar med politiske vedtak og forutsetninger? Er ansvar og oppgaver fordelt mellom foretaket og fylkeskommunen på en effektiv måte? Rapporten er datert 8. mai 2012. 700024 TFK Eiendom – evaluering av virksomheten – Telemark fylkeskommune 1,63 MB

  les mer

 5. Forebygging og oppfølging av sykefravær – Notodden kommune

  Rapporten har følgende problemstillinger: Hva er omfanget av sykefravær ved Notodden omsorgssenter og Gransherad bygdeheim? Er Notodden sine rutiner for forebygging av sykefravær og oppfølging av sykemeldte i tråd med gjeldende krav i lov, forskrift og IA-avtale? Rapporten er datert 30. mars 2012, og ble behandlet av kontrollutvalget 25. april...

  les mer

 6. Prosjektstyring med eksterne samarbeidspartnere – bredbånd

  Følgende problemstillinger er undersøkt: 1. Er formålet med prosjektet tilfredsstillende definert? 2. Er organisasjonsmessige forhold avklart i prosjektplanen? 3. Er ansvars- og arbeidsdeling klart definert? 4. Er prosjektet evaluert og er resultatet som forventet? Revisjonskriteriene for denne forvaltningsrevisjonen er i hovedsak hentet fra fylkeskommunens egne rutinebeskrivelser for prosjektplanlegging og gjennomføring....

  les mer

 7. Risikovurdering og internkontroll – Fyresdal kommune

  Rapporten har følgjande problemstillingar: Følgjer Fyresdal kommune lovpålagd plikt til å utarbeide heilskapleg risiko- og sårbarheitsanalyse for uønskte hendingar som kan skje i kommunen? Følgjer Fyresdal kommune lovpålagte oppgåver knytt til krav om internkontroll? Rapporten er datert 23. februar 2012. 731010 Risikovurdring og internkontroll 632,72 kB

  les mer