Hjem Rapporter Rapporter 2013

  Rapporter 2013

 1. Vest-Telemark PPT – ei forundersøking

  Forunderøkinga er gjennomført på oppdrag frå dei seks kommunane i Vest-Telemark. Vi har undersøkt om kommunane opplever at dei får den hjelpa dei treng frå PPT. Vi har sett nærare på korleis leiarar og fagansvarlege vurderer tilsette sin kompetanse om born med særskilte vanskar, korleis dei vurderer PPT sin kompetanse,...

  les mer

 2. Offentleg innsyn og miljøinformasjon – Bø kommune

  Rapporten handsamar følgjande problemstillingar: I kva grad har kommunen treft tiltak for å sikre innsynsrett i dokument i samsvar med offentleglova? Sikrar kommunen at post blir journalført? Sikrar kommunen at telefonsamtalar og elektronisk kommunikasjon blir journalført? Sikrar kommunen rett handsaming av krav om innsyn? I kva grad er rutinane kjende...

  les mer

 3. Styring, samarbeid og kompetanse – NAV Skien

  Vi har undersøkt følgende problemstilling: I hvilken grad har NAV-Skien en organisering som er formålstjenlig for å løse de kommunale oppgavene? Vi har undersøkt områdene styring, samarbeid og kompetanse. Rapporten ble behandlet av kontrollutvalget 27. september 2009 Endelig rapport 706040 NAV Skien Styring, samarbeid og kompetanse – Skien kommune 1,10 MB

  les mer

 4. Økonomistyring – Kragerø kommune

  Forvaltningsrevisjonen har følgende problemstillinger: I hvilken grad har kommunen rutiner og tiltak som sikrer god økonomistyring? I hvilken grad er kommunens budsjettering realistisk, og blir det rapportert på økonomi slik som reglene krever? Rapporten ble behandlet av kontrollutvalget 16. september 2013. 715 017 Okonomistyring

  les mer

 5. Sosialtjenesten i Nome

  Rapporten har følgende hovedproblemstilling: I hvilken grad sikrer ressursbruken i sosialtjenesten at flest mulig sosialhjelpsmottakere blir økonomisk selvhjulpne? I rapporten beskrives følgende spørsmål: Hvordan er ressursbruken ved sosialtjenesten i Nome kommune? I hvilken grad har administrasjonen kontroll med at ressursene styres inn mot prioriterte mål? Er sosialtjenestens bruk av virkemidler...

  les mer

 6. Offentlige anskaffelser i Hjartdal

  Rapporten handler om følgende problemstillinger: Har kommunen hensiktsmessig innkjøpsstrategi og innkjøpsrutiner? Blir varer og tenester kjøpt i samsvar med reglene om offentlige innkjøp? Bruker kommune rammeavtalene sine? Rapporten ble behandlet av kontrollutvalget 29.5.2013. Rapport 727010 endelig 1,27 MB

  les mer

 7. Eigedomsforvaltning i Seljord kommune

  Forvaltningsrevisjon av eiendomsforvaltningen er bestilt av kontrollutvalget i Seljord. Rapporten omhandler følgende problemstillinger: Har Seljord overordna politisk bestemte mål og eit rasjonelt system for styring og planlegging av eigedomsforvaltinga? Har kommunen eit godt verdibevarande vedlikehald av bygningane sine? Er dei økonomiske rammevilkåra tilpassa den langsiktige karakter som eigedomsforvaltning har? Rapporten...

  les mer