Hjem Rapporter Rapporter 2013

  Rapporter 2013

 1. Larvik havn

  Rapporten omhandler følgende problemstillinger: Er varer og tjenester anskaffet i samsvar med reglene om offentlige anskaffelser? Er interne prosesser, rutiner og roller i foretaket håndtert i samsvar med gjeldende regelverk? Rapporten er datert 22. april 2013, og ble behandlet i kontrollutvalgets møte 7. mai 2013. Larvik Havn nettutgave 1,75 MB

  les mer

 2. Kvalitet og ressursbruk i hjemmetjenesten

  Rapporten har følgende problemstillinger: Hvor mye ressurser bruker Notodden kommune på hjemmetjenestene? I hvilken grad har Notodden kommune tilrettelagt for at hjemmetjenestene er forsvarlige og har god kvalitet? Rapporten ble behandlet av kontrollutvalget 22. april 2013. Kvalitet og ressurbruk i hjemmetjenesten – Notodden – endelig rapport 1.005,66 kB

  les mer

 3. Tannhelsetjenesten – avtaler

  Forvaltningsrevisjonsrapporten er andre rapport om tannhelsetjenesten i Telemark. Rapporten er bestilt av kontrollutvalget i fylkeskommunen, og omhandler følgende problemstillinger: Har fylkeskommunen rutiner for avtaleinngåelser på tannhelsefeltet som sikrer best mulig utnyttelse av fylkeskommunens ressurser, og blir de fulgt? Er det utarbeidet retningslinjer for å skille mellom privat og offentlig virksomhet...

  les mer

 4. PPT og barnevern – Lardal kommune

  I denne rapporten besvares følgende problemstillinger: Er samarbeidsavtalene utformet i tråd med de lovkrav og vedtak som foreligger for vertskommunesamarbeid? Gjennomføres samarbeidet med Larvik i tråd med de krav som avtalen setter? I hvilken grad har vertskommunesamarbeid endret tjenestenivået og kostnader ved barnevern sammenlignet med andre? Hvor mye ressurser bruker...

  les mer

 5. Tannhelsetjenesten – økonomistyring og ressursbruk

  Rapporten omhandler følgende problemstillinger: Er utøvelse av myndighet på økonomiområdet i samsvar med delegert myndighet og fylkeskommunens interne reglement? Er budsjettet i samsvar med lov, forskrift og fylkeskommunens interne regelverk? Er oppfølging og rapportering på økonomiområdet i samsvar med lov, forskrift og fylkeskommunens interne regelverk? Rapporten er datert 22. januar...

  les mer

 6. Forvalting av tilskot til regional utvikling

  Vi har undersøkt om Telemark fylkeskommune varetek forvaltningsoppgåva med KRD-midlar på ein forsvarleg måte. Dei distrikts- og regionalpolitiske verkemidla som rapporten omhandlar (programkategori 13.50 i statsbudsjettet) skal styrke grunnlaget for busetjing og verdiskaping i område og landsdelar med særlege utfordringar, og skal i hovudsak brukast innanfor det distriktspolitiske verkeområdet. Noko...

  les mer