Hjem Regnskapsrevisjon

Regnskapsrevisjon

Ved revisjon av regnskapene i kommuner og fylkeskommuner, gir revisor en uttalelse om hvorvidt kommunens/fylkeskommunens årsregnskap i det alt vesentlige er avlagt i samsvar med lov, forskrift og god kommunal regnskapsskikk eller ikke. Innholdet i regnskapsrevisjon i kommunal sektor er nærmere regulert i forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner § 3.

Telemark kommunerevisjon IKS utfører regnskapsrevisjon både av regnskap som føres etter kommunale regnskapsprinsipper (god kommunal regnskapsskikk) og etter regnskapsloven (god regnskapsskikk).

Revisjon av eierkommunenes regnskaper utgjør den største oppdragsmengden vår. I tillegg reviderer vi regnskapene til kommunale foretak, interkommunale selskaper, kirkelige fellesråd og menighetsråd, stiftelser og legater m.v.