Hjem Samarbeidspartnere

Samarbeidspartnere

BTV-samarbeidet

De interkommunale revisjonsordningene Buskerud kommunerevisjon IKS, Telemark kommunerevisjon IKS og Vestfold kommunerevisjon har inngått en avtale om faglig og administrativt samarbeid. Selskapene har til sammen ca 65 medarbeidere og leverer revisjonstjenester til 38 kommuner og tre fylkeskommuner.

Samarbeidets mål er å styrke effektivitet og kvalitet i revisjonstjenestene gjennom utvikling og bruk av felles løsninger. Utvikling skjer både på faglig og administrativt nivå i selskapene. Samarbeidet skjer gjennom:

  • felles møtearenaer
  • valg av felles metodikk og dokumentasjonsløsninger
  • utvikling og gjennomføring av kurs for ansatte og eiere
  • utvikling av maler og verktøy
  • kunnskapsdeling
  • bygge spisskompetanse
  • samordning av administrative løsninger

 

Du kan se nettsidene til våre samarbeidspartnere her:

 

Buskerud kommunerevisjon IKS

Vestfold kommunerevisjon

 

 

Kontrollutvalgssekretariatene:

Agder og Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS

Vestfold Interkommunale KontrollutvalgsSekretariat

Kontrollutvalgssekretær i Skien kommune

 

Relevante nettadresser:

Norges kommunerevisorforbund (NKRF)

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD)

Kommunenes Sentralforbund (KS)

 

Lovdata

Forvaltningsrevisjonsregisteret

 

Foreningen for god kommunal regnskapsskikk (GKRS)

NKK – Forbund for kommunal økonomiforvaltning og skatteinnfordring

Norsk RegnskapsStiftelse

Den norske Revisorforening (DnR)