Hjem Tjenester Forvaltningsrevisjon

Forvaltningsrevisjon

Forvaltningsrevisjon er systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets vedtak og forutsetninger, jf. kommuneloven § 77 nr. 4.

Telemark kommunerevisjon utfører forvaltningsrevisjon innenfor en rekke områder, og med forskjellige innfallsvinkler. Våre ansatte har samfunnsfaglig, økonomisk og juridisk utdanning på mastergradsnivå, og har bred kompetanse innen offentlig forvaltning. Vi gjennomfører oppdragene i samsvar med Norges kommunerevisorforbunds standard for forvaltningsrevisjon (RSK 001).

Kontrollutvalgene i våre eierkommuner og fylkeskommunen er våre oppdragsgivere. Du kan se våre forvaltningsrevisjonsrapporter i menyen over, under Rapporter.

Kommunal- og regionaldepartementet, Kommunenes sentralforbund og Norges kommunerevisorforbund har etablert et register over forvaltningsrevisjoner utført i norske kommuner fra 2005 og fram til i dag. Du kan gjøre søk og laste opp rapporter her: Forvaltningsrevisjonsregisteret