Hjem Tjenester Rapporter – forvaltningsrevisjon

Rapporter – forvaltningsrevisjon

Forvaltningsrevisjon er systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets vedtak og forutsetninger, jf. kommuneloven § 77 nr. 4.

Telemark kommunerevisjon utfører forvaltningsrevisjon innenfor en rekke fagområder og med ulike innfallsvinkler. Vi har ansatte med bred kompetanse innen offentlig forvaltning, både samfunnsfaglig, økonomisk og juridisk. Vi gjennomfører oppdragene i samsvar med Norges kommunerevisorforbunds standard for forvaltningsrevisjon (RSK 001).

Kontrollutvalgene i våre eierkommuner og fylkeskommunen er våre oppdragsgivere. Du kan se våre forvaltningsrevisjonsrapporter sortert per år i nedtrekksmenyen over.

Kommunal- og regionaldepartementet, Kommunenes sentralforbund og Norges kommunerevisorforbund har etablert et register over forvaltningsrevisjoner utført i norske kommuner fra 2005 og fram til i dag. Du kan gjøre søk og laste opp rapporter fra hele landet her: Forvaltningsrevisjonsregisteret