Hjem Vår organisasjon Medlemskap i NKRF

Medlemskap i NKRF

Telemark kommunerevisjon IKS er medlem av Norges kommunerevisorforbund (NKRF).

NKRF er en yrkesfaglig landssammenslutning som er åpen for alle som arbeider med revisjon av eller tilsyn med kommunal og fylkeskommunal virksomhet.

NKRF har som formål å fremme en sunn utvikling av revisjon og tilsyn i kommunal sektor til beste for kommuner og fylkeskommuner, herunder å:

  • heve den faglige standard
  • ivareta etiske prinsipper
  • bedre medlemmenes faglige kompetanse
  • spre informasjon av faglig interesse
  • informere om og markedsføre revisjon av og tilsyn med kommunal virksomhet
  • sikre kvaliteten i arbeidet, herunder bl.a. ved en obligatorisk forbundsbasert kvalitetskontroll av revisjonsarbeidet
  • styrke de kollegiale forhold
  • ivareta interessene for revisjon og tilsyn i kommunal sektor overfor myndighetene

Medlemskapet i NKRF er et viktig bidrag til TKRs faglige kompetanse og integritet.

Mer informasjon om NKRF og kommunal revisjon finner du her: www.nkrf.no